Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ iwoki ɛyaa mba pɛtɛm wɛʋ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ pɔ-cɔlɔ?

Ðɩnawa se ɛyaa mba pɛtɛm wɛʋ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ, pa-taa sakɩyɛ sɔɔlɩ labʋ faawɩyɛ pɩlɩɩnɩ Bibl yɔɔ. Toovenim taa lɛ, ɖɩñaŋ ɛyaa mba pe-tisuu wɛ ndɩ nɛ ɖa-ñɩmbʋ yɔ, nɛ ɖɩɩñɩkɩɣ pɔ-yɔɔ se pamʋ ɖɔ-tɔm.

Alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu Bibl tɔm yɔ, ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩtɔŋ se ɖɩyɔɔdʋʋnɩ “nɔɔ kɩbaŋa” nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛyaa yɔɔ “ñamtʋ” yɔ. (1 Pɩyɛɛrɩ 3:15, 16) Ðɩnawa se pɩtɩkɛ ɛyaa tɩŋa kaɣnɩ mʋʋ ɖɔ-tɔm. (Maatiyee 10:14) Ɛlɛ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ se nɔɔyʋ kaɣ mʋʋ ɖɔ-tɔm yaa ɛɛmʋʋ, ye ɖɩtɩyɔɔdɩnɩ-ɩ yɔ. Ðɩnawa ɖɔɖɔ se wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛyaa wɛɛ yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩlɛɣzɩ.

Alɩwaatʋ natʋyʋ taa lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se tʋmɩyɛ ɖɔkɩ nɔɔyʋ nɛ ɛtɩsɔɔlɩ se pɛcɛyɩ-ɩ, ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, ɛpɩzɩɣ nɛ etisi se ɛ nɛ nɔɔyʋ pala faawɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, wɛtʋ ndʋ tɩ-taa nabɛyɛ wɛɛ yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩlɛɣzɩ yaa papɩzɩɣ nɛ pasʋʋ kʋñɔŋ nakʋyʋ taa nɛ pañɩnɩɣ se Bibl lɔŋ tasʋʋ ɛsɩnɩ-wɛ nɛ palɩɩ kɩ-taa. Pʋyɔɔ ɖɩñakɩ pana nɛ ɖiwoki ɛyaa cɔlɔ tam sakɩyɛ.