Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɛɣzɩ Bibl taa tɔm se tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pa-wɩlɩtʋ na?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɛɣzɩ Bibl taa tɔm se tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pa-wɩlɩtʋ na?

Aayɩ, ɖɩtɩla mbʋ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ se ɖa-wɩlɩtʋ natʋyʋ tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl taa tɔm lɛ, ɖɩlɛɣzɩɣ ɖa-wɩlɩtʋ ndʋ.

Ðɩpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖooo lɔŋ, pʋcɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ lɩzʋʋ Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau pɩnaɣ 1950 taa. Ðɩɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Biblwaa mba paatɛm ɖɛzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ yɔ, nɛ tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩ Biblwaa mba pa-taa yɔ ɖitisi tɩ-yɔɔ. Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ mbʋ pɩ-yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisaɣ ɖooo lɔŋ pʋcɔ palɩzɩɣ Traduction du monde nouveau nɛ halɩ nɛ sɔnɔ peɖiɣni pɩ-yɔɔ tisuu yɔ pɩ-taa nabʋyʋ tɔm nɛ ña-maɣmaɣ ŋna se pɩ-labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl wɩlɩtʋ yaa pɩtɩla.

  1. Tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɖitisiɣ yɔ: Ɛsɔ tɩkɛnɩ Trinita. Juillet 1882 tɛ Siyɔŋ tɛ Feŋuu Tilimiye mintʋsʋʋ (aŋglɛɛ taa) yɔɔdaa se: “Ða-takayɩsɩ kalɩyaa nawa se paa ɖitisiɣ Yehowa nɛ Yesu nɛ fezuu kiɖeɖeu pɔ-yɔɔ kɔyɔ, ɖikizi wɩlɩtʋ ndʋ tɩtɔŋ se pa-naadozo pɛkɛnɩ Ɛsɔnaa nɛ pɛkpɛndɩ nɛ papɩsɩ kʋɖʋm yɔ. Lalaa tɔŋ se pɛkɛ Ɛsɔ kʋɖʋm naadozo, ɛlɛ ɖiitisiɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩtɩlɩɩnɩ Masɩ taa.”

    Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ: “Kɩbaɣlʋ ɖɛ-Ɛsɔ kɛ kʋyʋm koŋ.” (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:4, Takayaɣ kiɖeɖeɣa, Verbum Bible) “Ɛsɔ kʋyʋm koŋ wɛna, Caa, weyi ɛ-cɔlɔ pɩtɩŋa pɩlɩɣna yɔ nɛ ɛnʋ palɩzɩ-ɖʋ, nɛ Kɩbaɣlʋ kʋyʋm koŋ, Yesu Krɩstʋ, weyi ɛ-yɔɔ pɩtɩŋa pɩwɛɛ nɛ ɖa ɖɔɖɔ ɖɩwɛɛ yɔ.” (1 Kɔrɛntɩ 8:6, Takayaɣ kiɖeɖeɣa, Verbum Bible) Yesu maɣmaɣ yɔɔdaa se: “Caa kɩlɩ-m paɣlʋʋ.”​—Yohanɛɛsɩ 14:28, Nɔɔ haʋ kɩfam takayaɣ, Bibles international.

  2. Tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɖitisiɣ yɔ: Miŋ maatɛŋ nɩɩyɩ fɛyɩ nɛ panazɩɣ ɛyaa ɩ-taa tam. Juin 1882 tɛ Siyɔŋ tɛ Feŋuu Tilimiye mintʋsʋʋ (aŋglɛɛ taa) tɔm ñʋʋ tɔŋaɣ se “Kɩwɛɛkɩm kɩhɛyʋʋ kɛlɛ sɩm.” Paalɩzɩ-kʋ nɛ Roma 6:23 taa King James Version Bibl taa. Pɔyɔɔdaɣ Roma 6:​23 taa tɔm loyaɣ kanɛ kɔ-tɔm takayaɣ ŋga ka-taa lɛ pamawa se tɔm loyaɣ ŋga “ka-taa tʋ kpayɩ kpayɩ nɛ ka-taa nɩʋ wɛɛ kɛlɛʋ yem. Pʋyɔɔ lɛ, pɩlabɩ piti se ɛyaa mba pɔyɔɔdʋʋ se petisiɣ se Bibl kɛnɩ Ɛsɔtɔm yɔ, pa-taa sakɩyɛ wɛɛ pakaɖɩɣnɩ kɩ-taa tɔm tʋnɛ nɛ petisiɣ se kɩwɩlɩɣ se kɩwɛɛkɩm kɩhɛyʋʋ kɛlɛ tamtam wezuu miŋ maatɛŋ taa.”

    Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ: “Kalɩzaɣ ŋga kalabɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, kakaɣ sɩbʋ.” (Ezekɩyɛɛlɩ 18:​4, 20, King James Version) Mba pakaɖɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ pa-nɩŋgbaŋʋʋ hɔmtʋ kɛdɛzaɣ ñɩmbʋ tɩkɛnɩ miŋ maatɛŋ, ɛlɛ “kpaagbaa lebu.”​—2 Tesalooniiki 1:9, Takayaɣ kiɖeɖeɣa, Verbum Bible.

  3. Tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɖitisiɣ yɔ: Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛ komina keekee, pɩtɩkɛnɩ laŋɩyɛ taa wɛtʋ. Décembre 1882 tɛ Siyɔŋ tɛ Feŋuu Tilimiye mintʋsʋʋ (aŋglɛɛ taa) yɔɔdaɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm lɛ, kɩtɔm se: “Pasɩɣ Kewiyaɣ ŋga lɛ, kakaɣ ɖɩzʋʋ kewiyisi tɩŋa payɩ tɛtʋ yɔɔ”

    Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ: “Kewiyisi nzɩ sɩ-wɛɛ taa lɛ, ɛsɔdaa Ɛsɔ kaɣ lɩzʋʋ kewiyaɣ nakɛyɛ nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-kɛ ɖezuu, nɛ paakaɣ cɛlʋʋ kewiyaɣ ŋga ɛyaa samaɣ lɛɛka; kakaɣ tuzuu nɛ kɛpɛɖɩ kewiyisi nzɩ yɔ sɩ-tɩŋa, nɛ ka-maɣmaɣ kakaɣ wɛʋ tam.”​—Danɩyɛɛlɩ 2:​44, Takayaɣ kiɖeɖeɣa, Verbum Bible.

Traduction du monde nouveau ɖeke yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɩŋɩɣna nɛ palʋkɩ pe-tisuu yɔɔ?

Aayɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖiɣni tʋmɩyɛ labɩnʋʋ Biblwaa sakɩyɛ nɛ ɖɩlɩzɩɣ aseɣɖe. Toovenim taa lɛ, ɖɩɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl lɛ, ɖɩhaɣ-wɛ faaa Traduction du monde nouveau ɖɩɩpɔzʋʋ-wɛ kɩhɛyʋʋ nakʋyʋ, ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlaa se ɛlakɩnɩ Bibl nakʋyʋ tʋmɩyɛ yɔ pɩkɛdɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖa nɛ ɩ ɖɩkpɛlɩkɩ.