Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛyʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ekizi se ɛtɩsɔɔlɩ se ɛtasɩ kɛʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ na?

Ɛyʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ekizi se ɛtɩsɔɔlɩ se ɛtasɩ kɛʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ na?

Ɛɛɛ. Ɛyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ nʋmɔŋ naalɛ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se ɛtɩsɔɔlɩ se ɛtasɩ kɛʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ:

  • Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ nɔɔ yaa ɛma takayaɣ. Ɛyʋ pɩzɩɣ ɛyɔɔdɩnɩ nɔɔ yaa ɛma takayaɣ nɛ ɛwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɛnʋ tɩsɔɔlɩ se ɛtasɩ kɛʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ.

  • Ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ ɛ-lakasɩ yɔɔ. Ɛyʋ pɩzɩɣ ɛla lakasɩ nasɩyɩ nɛ pɩwɩlɩ se ɛtɩtasɩ wɛʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖo-koobiya hɔʋ taa. (1 Pɩyɛɛrɩ 5:9) Ɛpɩzɩɣ ɛsʋʋ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ eyele nɛ ɖɩ-taa mba tɩlɩ se ɛsɔɔlaa se ɛwɛɛ pɛ-hɛkʋ taa.​—1 Yohanɛɛsɩ 2:​19.

Ye nɔɔyʋ eyebi tɔm susuu yaa eyebi mi-kediɣzisi wobu, ɩkpakɩɣ-ɩ ɛzɩ weyi ɛtɩsɔɔlɩ se ɛtasɩ kɛʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ?

Aayɩ yoo. Ɛyʋ weyi ɛtɩsɔɔlɩ se ɛtasɩ kɛʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ, ɛwɛ ndɩ nɛ ɛyʋ weyi e-tisuu paɣzɩ hɛʋ yɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ye nɔɔyʋ ɛtɩtasɩ wɛʋ kpekpeka ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ labʋ taa yaa eyebi tʋma ana a-labʋ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se ekizi tisuu ɛlɛ pitibi-i kitibu yɔɔɔ. Ðiikiziɣ ɛyaa mba, ɛlɛ ɖɩñɔtʋʋnɩ-wɛ nɛ ɖɩhɛzɩɣ pa-laŋa nɛ ɖɩkpazɩɣ-wɛ ɖoŋ. (1 Tesalooniiki 5:​14; Yuudi 22) Ye pɩpɔzʋʋ se pasɩnɩ nɔɔyʋ yɔ, ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa kpakɩɣ lɩmaɣza nɛ powoki pakpazɩɣ-ɩ ɖoŋ fezuu taa.​—Galaatii 6:1; 1 Pɩyɛɛrɩ 5:​1-3.

Ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛtɩsɔɔlɩ se ɛkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ, ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩɩkpaɣ-ɩ nɛ ɖoŋ yaa paañɩkɩɣ ɛ-yɔɔ. Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa lɛ, paa ɛyʋ weyi ɛ-maɣmaɣ ɛkpakɩɣnɩ lɩmaɣza. (Yozuwee 24:15) Ðɩnawa se ɛyʋ maɣmaɣ sɔɔlʋʋnɩ Ɛsɔ nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza se ɛsɛɣ-ɩ.​—Keɣa 110:3, Traduction du monde nouveau; Maatiyee 22:37.