Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ kaamaŋkaɣ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa?

Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se kaamaŋkaɣ kɛnɩnɩ wonuu ŋgʋ patɩlɩɣnɩ Krɩstʋ ñɩma ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ. Paa ɖa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɩkɛ Krɩstʋ ñɩma yɔ, ɖɩɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ kaamaŋkaɣ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa. Ɛbɛ yɔɔ?

Lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔyɛ lɛ se Bibl yɔɔdʋʋ se Yesu sɩbɩ ɖaʋ yɔɔ, pɩtɩkɛ kaamaŋkaɣ yɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, Bibl ɖʋ paɣtʋ Krɩstʋ ñɩma se pese “sɩɩnaa latʋ” nɛ pʋyɔɔ lɛ pɩtɩpɔzɩ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ kaamaŋkaɣ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa.​—⁠1 Kɔrɛntɩ 10:14; 1 Yohanɛɛsɩ 5:​21.

Yesu yɔɔdɩ kpayɩ se: “Mbʋ pɩwɩlɩɣ ɛyaa kpeekpe se ɩkɛ mɔn-tɔm mʋyaa yɔ, mbʋ lɛ mɩ-ɖama sɔɔlʋʋ.” (Yohanɛɛsɩ 13:34, 35) Yesu tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se sɔɔlɩm siŋŋ kɛnɩnɩ mayaɣ ŋga patɩlɩɣnɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yɔ, pɩtɩkɛ kaamaŋkaɣ yaa kɩlɛmʋʋ nakʋyʋ.