Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ pa-maɣmaɣ pe-Bibl?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ pa-maɣmaɣ pe-Bibl?

Biblwaa ndɩ ndɩ mba ɛyaa ɖɛzaa yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa labɩnɩ pa-taa sakɩyɛ tʋmɩyɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩnɩ Ɛsɔtɔm. Ɛlɛ kʋnʋmɩŋ weyi ɩ-taa Bibl ŋgʋ payaɣ se Traduction du monde nouveau yɔ kɩwɛɛ yɔ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩlabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Ɛsɔ hɩɖɛ, pɛɖɛzɩ kɩ-taa tɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ kɩ-taa nɩʋ wɛ kɛlɛʋ.

  • Kɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Ɛsɔ hɩɖɛ: Bibl ɖɛzɩyaa nabɛyɛ tɩha ñamtʋ weyi ɛtɩnɩ-kʋ yɔ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Bibl nakʋyʋ ɖɛzɩyaa ma ɛyaa 70 mba paɖʋ nesi nɛ palɩzɩ-kʋ yɔ pa-hɩla kɩ-taa. Ɛlɛ Bibl ŋgʋ kɩ-taa lɛ, patɩtɩɩmaʋ Yehowa, Ɛsɔ weyi ɛtɩnɩ-kʋ yɔ ɛ-hɩɖɛ ɖoli.

    Ɛlɛ Traduction du monde nouveau ñapɩsɩnɩ Ɛsɔ hɩɖɛ tam kudokiŋ sakɩyɛ lona wena a-taa ɖɩɩwɛ ɖooo kiɖe tɛɛ Masɩ taa yɔ, nɛ mba pɛɖɛzɩ-kʋ yɔ patɩma pa-taa nɔɔyʋ hɩɖɛ kɩ-taa.

  • Pɛɖɛzɩ kɩ-taa tɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. Pɩtɩkɛ Biblwaa tɩŋa ɖɛzɩnɩ Bibl taa tɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ paamaʋ-tʋ ɖooo kiɖe tɛɛ Masɩ taa yɔ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Pɛɖɛzɩ Maatiyee 7:​13 taa tɔm Bibl nakʋyʋ taa se: “Ɩsʋʋnɩ nɔnɔɔ ŋga kɛwɛ kpɩyɩsaɣ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ nɔnɔɔ ŋga kawokini miŋ maatɛŋ taa yɔ, kɩwalɩ yɛlɛlɛ, nɛ habɩyɛ nɖɩ ɖɩ-kpaɣʋ wɛ kɛlɛʋ.” Ɛlɛ ɖooo kiɖe tɛɛ masɩ labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm piye “ɖɩzʋʋ,” pɩtɩkɛ “miŋ maatɛŋ.” Pɩtɩla, tɔm ɖɛzɩyaa mba, palabɩnɩ tʋmɩyɛ “miŋ maatɛŋ,” mbʋ pʋyɔɔ yɔ petisiɣ se pakaɣ ɛyaa kɩdɛkɛdaa nazɩɣ miŋ maatɛŋ taa tam. Ɛlɛ Bibl ɛɛwɩlɩɣ tɔm ndʋ. Pʋyɔɔ Traduction du monde nouveau ɖɛzɩ mayaɣ ŋga se: “Ɩsʋʋnɩ nɔnɔɔ ŋga kɛwɛ kpɩyɩsɔɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, nɔnɔɔ ŋga kawalaa nɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩwɛ yɛlɛlɛ yɔ, kiwokini ɖɩzʋʋ taa.”

  • Kɩ-taa nɩʋ wɛ kɛlɛʋ. Pɩpɔzʋʋ se pɛɖɛzɩ Bibl taa tɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ, ɛlɛ pɩtɩmaɣ; pɩpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se kɩ-taa nɩʋ ɛwɛɛ kɛlɛʋ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ nakʋyʋ. Roma 12:11 taa apostoloo Pɔɔlɩ labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm loyaɣ ŋga yɔ ye pɛɖɛzɩ-kɛ tɔm piye tɔm piye yɔ, kɔ-tɔbʋʋ lɛ se “fezuu ŋgʋ kɩwasɩɣ yɔ.” Tɔm loyaɣ ŋga ye palabɩnɩ-kɛ tʋmɩyɛ sɔnɔ sɔnɔ tɛ aŋglɛɛ kʋnʋŋ taa yɔ ɛyaa ɩɩnɩɣ ka-taa camɩyɛ, pʋyɔɔ Traduction du monde nouveau ɖɛzɩ tɔm loyaɣ ŋga nɛ tɔm pee wena a-taa nɩʋ wɛ kɛlɛʋ yɔ. Pɛɖɛzɩ-kɛ se pɩpɔzʋʋ se “fezuu eyele nɛ [Krɩstʋ mba] wɛɛ kpekpeka.”

Pɩtasɩna se Traduction du monde nouveau labɩnɩ tʋmɩyɛ Ɛsɔ hɩɖɛ, pɛɖɛzɩ kɩ-taa tɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ kɩ-taa nɩʋ wɛ kɛlɛʋ lɛ, mbʋ pɩtasɩ yebu nɛ kɩwɛɛ ndɩ nɛ Biblwaa lalaa yɔ, mbʋ lɛ se patayɩɣ-kʋ ɛyaa falaa nɛ paapɔzʋʋ-wɛ se pɛhɛyɩ nabʋyʋ. Pʋyɔɔ lɛ, ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ pɩzɩɣ nɛ pakalɩ Bibl pa-maɣmaɣ pa-kʋnʋmɩŋ taa, paa pa-taa nabɛyɛ ɩfɛyɩnɩ liidiye se payabɩ-kʋ yɔ.