Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ paɣtʋ natʋyʋ ɖanɩyɛ hɔɔlʋʋ taa?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ paɣtʋ natʋyʋ ɖanɩyɛ hɔɔlʋʋ taa?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nawa se paɣtʋ kila nɛ paɣtʋ ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-wɛ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza wena ayeki nɛ pɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ nɛ pehiɣ wazasɩ ɖɔɖɔ yɔ. (Izaayii 48:17, 18) Pɩtɩkɛ ɖalɩzɩnɩ paɣtʋ kila nɛ paɣtʋ ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, ɛlɛ ɖɩɖɔŋ tɩ-yɔɔ ɖe-wezuu caɣʋ taa. Na ɛzɩma paɣtʋ kila ana a-taa naayɛ tukuuni ɖanɩyɛ yɔ. *

  • Nesi ɖɔkʋʋ kɛ tomiye nɖɩ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛ tam yɔ. (Maatiyee 19:6) Ða Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɛ-ɛsɩndaa lɛ, ye nabɛyɛ ɩpaɣzɩ ɖama ɖanʋʋ kɔyɔ, pɩwɩlɩɣ se pacaɣ nesi ɖɔkʋʋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɖiileɣyiɣni ɖanɩyɛ.

  • Mba patalɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔ, pe-ɖeke pʋmʋnaa se paɖanɩ ɖama. Pɩwɛɛ se pɛɖɛɛ ‘evebitu yaa pɛlɛtʋ taa helu helu alɩwaatʋ’ yaa alɩwaatʋ ndʋ kʋzʋʋ kɔɖɛyɩ wɛ ɖoŋ pa-calɩm taa yɔ tɩ-yɔɔ.​—1 Kɔrɛntɩ 7:​36, nwt.

  • Mba paɖanɩɣ ɖama yɔ, pɩwɛɛ se pɛkɛnɩ ɛyaa mba papɩzɩɣ nɛ pɔɖɔkɩ nesi faaa nɛ paɣtʋ natʋyʋ ɛɛɖɩkɩ-wɛ nʋmɔʋ yɔ. Ye nabɛyɛ ikizi ɖama, ɛlɛ pɩtɩkɛ acɛyɛ yɔɔ kɔyɔ, pamanɩ Bibl paɣtʋ yɔɔ; nɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa lɛ, pa-taa nɔɔyʋ fɛyɩnɩ waɖɛ se ɛ nɛ ɛyʋ kɩfalʋ nɔɔyʋ pɔɖɔkɩ nesi.​—Maatiyee 19:9, ABT.

  • Paɖʋ paɣtʋ Krɩstʋ ñɩma mba pɔsɔɔlaa se pɔɖɔkɩ nesi yɔ se pa-taa paa weyi lɛ, ɛñɩnɩ weyi ɛ nɛ ɩ paka tisuu yɔ. (1 Kɔrɛntɩ 7:​39) Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛsɩndaa lɛ, pɩtɩkɛ ɛyʋ weyi ɛhaɣ ñamtʋ ɖe-tisuu yɔ ɛ-tɔm paɣtʋ tʋnɛ tɩyɔɔdʋʋ, ɛlɛ weyi etisiɣ ndʋ tɩ-yɔɔ ɖitisiɣ yɔ, ɛɖɔŋ Bibl paɣtʋ yɔɔ nɛ ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm nɛ ɛpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ, ɛ-tɔm pɔyɔɔdʋʋ. (2 Kɔrɛntɩ 6:​14) Kpaɣnɩ ɖooo caanaʋ taa nɛ sɔnɔ, Ɛsɔ heyi ɛ-sɛyaa se pɩtɩmʋna se pa nɛ mba patɩkaa tisuu yɔ pɔɖɔkɩ nesi. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 24:3; Malakiya 2:​11) Ða-alɩwaatʋ taa ñɩnɩyaa tazɩ tɔm taa lɛ, peɖiɣzinaa se Ɛsɔ paɣtʋ tʋnɛ tɩwɛ wazaɣ sɔnɔ. *

  • Pɩpɔzʋʋ se piya ɩña sɩ-lʋlɩyaa. (Aduwa 1:8; Koloosi 3:​20) Piya nzɩ sɩwɛ sɩ-caanaa ɖɛsɩ yɔ, paɣtʋ tʋnɛ tɩpɔzʋʋ-sɩ se sɩña sɩ-lʋlɩyaa paɣtʋ pɩkpɛndɩnɩ ndʋ paɖʋʋ-sɩ ɖanɩyɛ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ paɖʋ pe-piya paɣtʋ pɩnzɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se sɩtalɩ nɛ pʋcɔ sɩpaɣzɩ ɖanɩyɛ yɔ sɩ-yɔɔ. Papɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ paɖʋ piya paɣtʋ mbʋ pɩwɛɛ se sɩla yaa sɩtaala yɔ pɩ-yɔɔ.

  • Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl paɣtʋ kila, ɛlɛ pa-taa paa weyi ɛ-maɣmaɣ ɛkpakɩɣnɩ lɩmaɣza se ɛpaɣzɩɣ ɖanɩyɛ yaa ɛɛpaɣzɩɣ, nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛlɩzɩɣnɩ weyi ɛsɔɔlaa se ɛɖanɩ yɔ. Nɛ pɩmʋnɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Bibl tɔŋ se, “paa weyi lɛ, ɛsɩɣlɩ ɛ-sʋʋtʋ ɛ-maɣmaɣ.” (Galaatii 6:5) Ɛlɛ pʋcɔ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa sakɩyɛ paɣzɩ ɖanɩyɛ lɛ, palakɩ lɛɣtʋ nɛ pɔpɔzʋʋ lɔŋ tasʋʋ Aseɣɖe Tɩnaa lalaa mba papɩwa nɛ pɔsɔɔlɩ pɔ-tɔm siŋŋ yɔ pɔ-cɔlɔ.​—Aduwa 1:5.

  • Ðoŋ ɖoŋ lɛ, lakasɩ nzɩ ɛyaa lakɩ ɖanɩyɛ taa yɔ, sɩ-taa sakɩyɛ kɛnɩ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm. Bibl heyiɣ-ɖʋ se ɖikizi kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ. Bibl paɣtʋ tʋnɛ pɩtɩkɛ kʋzʋʋ maɣmaɣ ɖeke titukuuna, ɛlɛ titukuuni ɖɔɖɔ azuluma lakasɩ nzɩ ɛyaa mba patɩɖɔkɩtɩ nesi yɔ palakɩ yɔ, ɛzɩ ɖama kʋzʋʋ pilinzi yɔɔ saɣyʋʋ nɛ kʋzʋʋ pilinzi sʋzʋʋ ɖama nɔsɩ taa yaa pɩndɩyɩŋ taa mbʋ yɔ. (1 Kɔrɛntɩ 6:​9-​11) Pɩkpɛndɩnɩ lakasɩ nzɩ siseɣtiɣ ɛyʋ se ɛla kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ yɔ, sɩkɛnɩ “azuluma” wena Ɛsɔ tɩsɔɔlɩ yɔ. (Galaatii 5:​19-​21) Kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ tɔm yɔɔdʋʋ kɛnɩ “maɣzɩm kɩdɛkɛdɩm” yaa kʋzɔɔtʋ yɔɔdaɣ ŋga Bibl kizini-ɖʋ yɔ.​—Koloosi 3:8.

  • Ða-laŋɩyɛ, yaa ɛyʋ weyi ɖɩkɛnɩ ɖooo ɖa-taa kiŋ yɔ, ɛkɛ peɣziyu. (Yereemii 17:9) Ða-laŋɩyɛ pɩzɩɣ ɖipeɣzi-ɖʋ nɛ ɖɩla mbʋ ɖɩnawa se pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, mba paɖanɩɣ ɖama yɔ, papɩzɩɣ pala lɛɣtʋ nɛ pekizi lona wena a-taa pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtakɩ-wɛ yɔ a-taa caɣʋ pe-ɖeke. Papɩzɩɣ pakpaɣ lɩmaɣza se pacakɩ ɛyaa samaɣ ŋga kañaŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔ kɛ-hɛkʋ taa, yaa papɩzɩɣ pakpaɣ lɩmaɣza se palɩzɩɣ nɔɔyʋ, weyi papɩzɩɣ nɛ pataa-ɩ liu yɔ nɛ ɛsɩɣ-wɛ. (Aduwa 28:26) Ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛñɩnɩɣ nɔɔyʋ se ɛ nɛ ɩ pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pɩwɛɛ se ɛtɩlɩ se intɛrnɛɛtɩ lona wena a-yɔɔ ɛyaa ñɩnɩɣ ɖaŋnaa yɔ kaamɩŋ wɛ a-yɔɔ; kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ paɣzɩɣ taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ ɛyʋ lɛlʋ weyi ɛɛsɩŋɩ-ɩ camɩyɛ yɔ.​—Keɣa 25:4.

^ tay. 2 Ajɛɛ naayɛ taa lɛ, ɛyaa ɖanɩɣ ɖama nɛ pʋcɔ pɔɖɔkʋʋ nesi, ɛlɛ ajɛɛ lɛɛna taa lɛ, paalakɩ mbʋ. Bibl hɔɔlʋʋ nakʋyʋ tɩyɔɔdɩ se pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ se ɛyaa ɩɖanɩ ɖama nɛ kɩtɩyɔɔdɩ ɖɔɖɔ se ɖanɩyɛ ɖeke yɔɔ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛɖɔkɩ nesi.

^ tay. 6 Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm susuu takayaɣ nakɛyɛ yɔɔdaa se, “akɔntanaa nabɛyɛ naadozo mba papɩzɩɣ pataa-wɛ liu yɔ pawɩlaa se ɛyaa mba pe-nesi ɖɔkʋʋ kɩlɩɣ leɖuu yɔ (pɩtalɩɣ pɩnzɩ 25 piwolo 50 yaa pɩcɛzɩ mbʋ yɔ), paka Ɛsɔ sɛtʋ sɔnzɩ, tisuu, nɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ.”​—Marriage & Family Review Volume 38, ñʋʋ 1, hɔɔlʋʋ 88 (2005).