Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa lɛɛna pɛkpɛndɩɣ nɛ palakɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋma na?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa lɛɛna pɛkpɛndɩɣ nɛ palakɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋma na?

Ða Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɛ, ɖɩsɔɔlaa se ɖa nɛ ɛyaa lalaa mba pe-tisuu wɛ ndɩ yɔ ɖɩla faawɩyɛ Ɛsɔtɔm yɔɔ faaa, ɛlɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩɩkpɛndɩɣ se ɖɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖɩla Ɛsɔ sɛtʋ tʋma naayɛ nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ ɖa nɛ wɛ ɖɩka tisuu yɔ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se toovenim Krɩstʋ mba ‘kpɛndɩ camɩyɛ nɛ pala nɔɔ kʋɖʋmaɣ,’ nɛ mbʋ piyeba nɛ pɛwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga ka-taa yɔ, mbʋ kɛnɩ ɛzɩma paka tisuu yɔ. (Efɛɛzɩ 4:​16; 1 Kɔrɛntɩ 1:​10; Filiipi 2:2) Pɩwɩlɩɣ se paa nabɛyɛ itisiɣ se sɔɔlɩm, pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ kpaɣʋ nɛ kpeɣu tɔm cɛyaa yɔ, pɩtɩmaɣ. Ðe-tisuu tɩŋa tigiɖe lɛ toovenim tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl taa yɔ, nɛ ye pɩtaakɛ tɩ-yɔɔ kɔyɔ ɖe-tisuu kaakɛ falaa.​—Roma 10:​2, 3.

Bibl heyiɣ-ɖʋ se ɖa nɛ ɛyaa mba ɖɩtɩkaa tisuu yɔ ɖitaasidi ɖama taa yem yem. Ye Krɩstʋ tʋ ɛlabɩ mbʋ yɔ, pɩcamɩɣ e-tisuu. (2 Kɔrɛntɩ 6:​14-​17) Pʋyɔɔ Yesu tɩha nʋmɔʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se powolo pɛkpɛndɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ yɔɔ nɛ pala pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋma. (Maatiyee 12:30; Yohanɛɛsɩ 14:6) Mbʋ ɖɔɖɔ paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ kaatɩŋnɩ Moyizi yɔɔ nɛ ɛha Izrayɛɛlɩ piya yɔ, tɩtaahaɣ-sɩ nʋmɔʋ se sɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ajɛɛ wena aacɔ-sɩ nɛ ata yɔ Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ taa. (Ejipiti Lɩʋ 34:11-​14) Halɩ ajɛɛ lɛɛna taa ñɩma mba, pañɩnaɣ se pasɩnɩ Izrayɛɛlɩ piya siɣsiɣ ñɩnzɩ lɛ, sikizaa, mbʋ pʋyɔɔ sɩɩnawa se pɩpɩzɩɣ piyele nɛ pʋwayɩ lɛ, sɩ nɛ ajɛɛ ana a-taa mba papaɣzɩ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ ɖʋʋ Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ taa.​—Ɛsdrasɩ 4:​1-3.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa lɛɛna taa mba papɩzɩɣ pacaɣ nɛ pɔyɔɔdɩ yaa we?

Ɛɛɛ. Halɩ pɩnaɣ 2019 taa, ɖɩkpaɣ ñɩɣtʋ 2 088 560 437 nɛ ɖɩha faaa se ɖɩpɩzɩ ɖɩyɔɔdɩnɩ ɛyaa mba pe-tisuu wɛ ndɩ nɛ ɖa-ñɩmbʋ yɔ. Ɛzɩ apostoloo Pɔɔlɩ kaalabʋ yɔ, ɖɩñakɩ pana se ɖɩnɩɩ ɛyaa lɩmaɣza nɛ pe-tisuu taa alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu tɔm yɔ. (1 Kɔrɛntɩ 9:​19-​22) Ða nɛ ɛyaa ɖɩɩlakɩ faawɩyɛ lɛ, ɖɩñakɩ pana toovenim taa se ɖɩlabɩnɩ Bibl lɔŋ tasʋʋ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩwɩlɩɣ-wɛ “ñamtʋ.”​—1 Pɩyɛɛrɩ 3:​15-16.