Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛgbɛyɛ taa halaa susuu Ɛsɔtɔm na?

Ɛɛɛ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɩŋa susuu Ɛsɔtɔm, pɩkpɛndɩnɩ halaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ. Bibl kaatɛm yɔɔdʋʋ se: “Halaa mba posusuu laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔ, pɛkɛ yoyaa samaɣ sɔsɔɔ.”​—Keɣa 68:11, Traduction du monde nouveau.

Halaa mba pɛkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, patɩŋɩɣ halaa mba pama pɔ-tɔm Bibl taa yɔ, pa-kɩɖaʋ. (Aduwa 31:10-​31) Paa pɩtɩkɛ mba ɖiyiɣni ɛgbɛyɛ yɔ, palakɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ siŋŋ. Pawɩlɩɣ ɖɔɖɔ Bibl paɣtʋ kila pe-piya. (Aduwa 1:8) Patɩŋɩɣnɩ pɔ-tɔm pee kɩbana nɛ pa-lakasɩ kɩbanzɩ yɔɔ nɛ pahaɣ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ lalaa.​—Tiiti 2:3-​5.