Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛgbɛyɛ taa halaa susuu Ɛsɔtɔm na?

Ɛɛɛ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɩŋa susuu Ɛsɔtɔm, pɩkpɛndɩnɩ halaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ. Bibl kaatɛm yɔɔdʋʋ se: “Halaa mba posusuu laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔ, pɛkɛ yoyaa samaɣ sɔsɔɔ.”​—Keɣa 68:11, Traduction du monde nouveau.

Halaa mba pɛkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, patɩŋɩɣ halaa mba pama pɔ-tɔm Bibl taa yɔ, pa-kɩɖaʋ. (Aduwa 31:10-​31) Paa pɩtɩkɛ mba ɖiyiɣni ɛgbɛyɛ yɔ, palakɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ siŋŋ. Pawɩlɩɣ ɖɔɖɔ Bibl paɣtʋ kila pe-piya. (Aduwa 1:8) Patɩŋɩɣnɩ pɔ-tɔm pee kɩbana nɛ pa-lakasɩ kɩbanzɩ yɔɔ nɛ pahaɣ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ lalaa.​—Tiiti 2:3-​5.