Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔkʋʋ hɔŋ kɩyɔkʋ yaa pasɩɣnɩ-ɩ se ɩkpa ɖoŋ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔkʋʋ hɔŋ kɩyɔkʋ yaa pasɩɣnɩ-ɩ se ɩkpa ɖoŋ?

Ða Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɛ, ɖɩñakɩ pana se ɖɩsɩnɩ ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-hɔŋ nɛ ɛyaa lalaa hɔŋ nɛ ɩkpa ɖoŋ. Ðɩñaŋ Lɩzɩyʋ, Ɛsɔ weyi ɛlabɩ nesi ɖɔkʋʋ ɖʋtʋ yɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:​21-​24; Efɛɛzɩ 3:​14, 15) Paɣtʋ kila wena awɛ Bibl taa yɔ atɛm sɩnʋʋ ɛyaa nɛ pɔ-hɔŋ kpa ɖoŋ nɛ ɩwɛɛ koboyaɣ taa yɔ.

Ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa sɩɣnɩ hɔŋ se ɩkpa ɖoŋ?

Ðɩlakɩ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ɖɩɖɔŋ Bibl lɔŋ tasʋʋ yɔɔ, nɛ mbʋ sɩɣnɩnɩ-ɖʋ se ɖɩkɛnɩ walaa, halaa, nɛ lʋlɩyaa kɩbama. (Aduwa 31:10-​31; Efɛɛzɩ 5:22–​6:4; 1 Timootee 5:8) Lɔŋ weyi ɩwɛ Bibl taa yɔ, ɩsɩɣnɩ ɖɔɖɔ hɔŋ weyi ɩtɩkaa Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ yɔ se piɖeni-i. (1 Pɩyɛɛrɩ 3:​1, 2) Na tɔm ndʋ ɛyaa mba patɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa, ɛlɛ pa-halaa yaa pa-walaa kɔɔ papɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pʋwayɩ yɔ, pɔyɔɔdaa yɔ:

  • “Ðɩɖɔkɩ nesi nɛ pɩnzɩ loɖo nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ sɩ-taa ɖiyowaɣ kpem nɛ ɖɩtaanɩɣ leleŋ. Ɛlɛ Ivete kɔm nɛ ɛpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ pʋwayɩ lɛ, ɛkɔm nɛ ɛsɔɔlɩ-m nɛ pɩkɩlɩ nɛ ɛwɛɛnɩ suuɖu ɖɔɖɔ nɛ pɩkɩlɩ. Lɛɣzɩtʋ ndʋ ɛlaba yɔ, tɩyabɩ ɖɔ-hɔʋ ñʋʋ.”​—Clauir, Preeziili tʋ.

  • “Alɩwaatʋ ndʋ ma-walʋ Chansa nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa papaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ, maakaɖɩnɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mamaɣzaɣ se pɔyɔkʋʋ hɔŋ. Ɛlɛ toovenim taa lɛ, kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, mɔnkɔm menɖiɣzina se Bibl sɩnɩ ɖɔ-hɔʋ.”​—Agness, Sambii tʋ.

Ðɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ taa lɛ, ɖɩwɩlɩɣ ɛyaa lalaa ɛzɩma Bibl lɔŋ tasʋʋ yɔɔ ɖɔm pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ

Ye walʋ yaa halʋ ɛpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ, pɩkɔŋnɩ kaɖɛ hɔʋ taa?

Toovenim taa lɛ, nabʋyʋ taa pɩkɔŋnɩ kaɖɛ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Tɔm taa tazʋʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se Sofres yɔ, ɖɩyɔɔdɩ pɩnaɣ 1998 taa se ye pakpaɣ hɔŋ 20 yɔ, hɔʋ 1 ɖeke katɩɣnɩ tɩlasɩ alɩwaatʋ ndʋ walʋ yaa halʋ pɩsɩɣ Yehowa Aseɣɖe tʋ yɔ.

Yesu kaatɛm yɔɔdʋʋ se mba pɔɖɔŋ ɛnʋ wɩlɩtʋ yɔɔ yɔ, nabʋyʋ taa pakaɣ katʋʋ tɩlasɩ pɔ-hɔŋ taa. (Maatiyee 10:32-​36) Caanaʋ taa tɔm yɔɔ lɔŋsɩnɖʋ Will Durant yɔɔdaa se, Roma mba kewiyitu tɔɔʋ alɩwaatʋ taa lɛ, pɔyɔɔdaɣ se “Krɩstʋ mba yɔkʋʋnɩ hɔŋ,” * nɛ tɔm ndʋ ɖɔɖɔ ɖeyi ɖeyi pɔyɔɔdʋʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nabɛyɛ yɔɔ sɔnɔ. Tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se Aseɣɖe Tɩnaa yɔkʋʋ hɔŋ na?

Erɔɔpɩ tɔm ɖɩhʋyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋnɩ ɛyʋ waɖɛ yɔɔ yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ Erɔɔpɩ tɔm ɖɩhʋyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋnɩ ɛyʋ waɖɛ yɔɔ yɔ, ɖɩhʋwaɣ tɔm ndʋ pakpaɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ se pɔyɔkʋʋ hɔŋ yɔ lɛ, ɖɩyɔɔdaa se hɔʋ taa tʋ weyi ɛtɩkɛ Aseɣɖe Tʋ yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, ɛ-cɔlɔ pɩlɩɣna nɛ kaɖɛ kɔŋ hɔʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ “ekiziɣ nɛ ɛɛhaɣ ñamtʋ waɖɛ nɖɩ ɛ-hɔʋ taa tʋ weyi ɛkɛ Aseɣɖe Tʋ yɔ ɛwɛna se ɛla ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ faaa ɛzɩ ɛsɔɔlʋʋ yɔ.” Tɔm ɖɩhʋyɛ nɖɩ ɖɩsɔzaa se: “Pɩtɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖeke katɩɣnɩ wɛtʋ ndʋ, tɩtalɩɣ ɖɔɖɔ ɛyaa lalaa mba pɔɖɔkɩ nesi ɛlɛ patɩkaa tisuu yɔ.” * Halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ paahaɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nʋmɔʋ se pala pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ faaa yɔ, pañakɩ pana se pɔɖɔ Bibl lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ: “Ɩtaahɛyɩ nɔɔyʋ kɩdɛkɛdɩm, kɩdɛkɛdɩm yɔɔ. . . . Ye ɩpɩzɩɣ kɔyɔ, ye pɩwɛ mɩ-cɔlɔ na yɔ, laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ mɩ nɛ ɛyaa kpeekpe mɩ-hɛkʋ taa.”​—Roma 12:17, 18.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɛ pɛ-ɛgbɛyɛ taa ñɩma ɖeke pɔɖɔkʋʋnɩ nesi?

Aseɣɖe Tɩnaa ɖɔŋ Bibl lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩtɔŋ se pɔɖɔkɩ nesi “Kɩbaɣlʋ taa yeke” yɔ pɩ-yɔɔ. (1 Kɔrɛntɩ 7:​39) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pa nɛ ɛyʋ weyi pɔɖɔkʋʋ nesi yɔ pɛwɛɛnɩ tisuu kʋɖʋmʋm. Paɣtʋ ndʋ, Bibl taa tɩlɩnaa nɛ tɩwɛ wazaɣ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Pɩnaɣ 2010 taa lɛ, takayaɣ nakɛyɛ kɛdaa se “mba pɔɖɔkɩ nesi nɛ pɛwɛɛ Ɛsɔ sɔtʋ ɛgbɛyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ taa, pɔɖɔŋ paɣtʋ kʋɖʋmtʋ yɔɔ, nɛ pɛwɛɛnɩ tisuu kʋɖʋmʋm ɖɔɖɔ yɔ,” panɩɣnɩ ɖama nɛ pɩkpaɖɩ. *​—Journal of Marriage and Family.

Ɛlɛ Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩsazɩɣ pɛ-ɛgbɛyɛ taa mba se ye nɔɔyʋ halʋ yaa ɛ-walʋ ɛtɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɛ nɛ ɩ pɛcɛ nesi ɖɔkʋʋ. Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ye koobu nɔɔyʋ ɛwɛnɩ halʋ nɛ ɛtɩkɛ tɔm mʋyʋ yɔ, nɛ halʋ ɛnʋ etisi se ɛ nɛ ɩ pɛkpɛndɩ pɛwɛɛ kɔyɔ, ɛtaaɖɔɔnɩ-ɩ. Halʋ nɔɔyʋ ɛwɛnɩ walʋ nɛ ɛtɩkɛ tɔm mʋyʋ yɔ, ɛtaakʋyɩ ɛ-yɔɔ.” (1 Kɔrɛntɩ 7:​12, 13) Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɔŋ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ.

^ tay. 14 Kalɩ takayaɣ ŋga payaɣ se Caesar and Christ yɔ kɔ-hɔɔlʋʋ 647.

^ tay. 15 Kalɩ takayaɣ ŋga payaɣ se Témoins de Jéhovah de Moscou et autres c.Russie, h. 26-27, § 111.

^ tay. 16 Kalɩ takayaɣ ŋga payaɣ se Journal of Marriage and Family, vol. 72, No 4, août 2010, h. 963.