Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kaɖɩɣnɩ lalaa Ɛsɔ sɛtʋ na?

Ɛzɩ Bibl pɔzʋʋ yɔ, ‘ɖɩɖʋʋ hɩɖɛ paa anɩ,’ paa tisuu mbʋ ɛwɛna yɔ (1 Pɩyɛɛrɩ 2:17) Ajɛɛ naayɛ taa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa talɩ kudokiŋ sakɩyɛ. Ɛlɛ ɖɩɩñɩkɩɣ politiki laɖaa yɔɔ yaa paɣtʋ lɩzɩyaa yɔɔ se pekizini lalaa pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yaa papasɩ waɖɛ nɖɩ pɛwɛna yɔ. Ðɩɩñɩkɩɣ pɔ-yɔɔ ɖɔɖɔ se palɩzɩ paɣtʋ ndʋ tɩñɩkɩɣ lalaa yɔɔ se pe-wezuu caɣʋ nɛ pe-tisuu ɩwɛɛ ɛzɩ ɖa yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩɩkaɖɩɣnɩ lalaa Ɛsɔ sɛtʋ ɛzɩ ɖa ɖɔɖɔ ɖɩsɔɔlʋʋ se pataakaɖɩnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ yɔ.—Maatiyee 7:12.