Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kaɖɩɣnɩ lalaa Ɛsɔ sɛtʋ na?

Ɛzɩ Bibl pɔzʋʋ yɔ, ‘ɖɩɖʋʋ hɩɖɛ paa anɩ,’ paa tisuu mbʋ ɛwɛna yɔ (1 Pɩyɛɛrɩ 2:17) Ajɛɛ naayɛ taa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa talɩ kudokiŋ sakɩyɛ. Ɛlɛ ɖɩɩñɩkɩɣ politiki laɖaa yɔɔ yaa paɣtʋ lɩzɩyaa yɔɔ se pekizini lalaa pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yaa papasɩ waɖɛ nɖɩ pɛwɛna yɔ. Ðɩɩñɩkɩɣ pɔ-yɔɔ ɖɔɖɔ se palɩzɩ paɣtʋ ndʋ tɩñɩkɩɣ lalaa yɔɔ se pe-wezuu caɣʋ nɛ pe-tisuu ɩwɛɛ ɛzɩ ɖa yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩɩkaɖɩɣnɩ lalaa Ɛsɔ sɛtʋ ɛzɩ ɖa ɖɔɖɔ ɖɩsɔɔlʋʋ se pataakaɖɩnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ yɔ.—Maatiyee 7:12.