Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩɖʋʋ pɔ-nɔɔ politiki tɔm taa?

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩɖʋʋ pɔ-nɔɔ politiki tɔm taa?

Bibl taa tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ yɔ, tɩ-yɔɔ lɛ paaɖʋʋ pɔ-nɔɔ politiki tɔm taa. Ðɩɩsʋʋ agbaa wena alʋkɩnɩ komina yɔ a-taa, ɖɩɩtɩnɩɣ politiki ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ yɔɔ, ɖɩɩtɔʋ caca se ɖɩlɩzɩ politiki ñʋʋdʋ nɔɔyʋ, nɛ ɖɩɩñɩnɩɣ se ɖɩmʋ lone naɖɩyɛ komina taa yaa ɖɩɖʋ nesi mbʋ mbʋ ɛyaa lakɩ se pɛlɛɣzɩ komina yɔ pɩ-taa nabʋyʋ. Bibl yɔɔdɩ lɩmaɣza wena a-yɔɔ ɖɩlakɩ mbʋ yɔ a-tɔm.

  • Ðɩmaɣzɩɣnɩ Yesu weyi eekizaa se ɛɛlakɩ politiki tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 6:​15) Eheyi ɛ-tɔm kpɛlɩkɩyaa se, “patɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba” nɛ ɛlɩzɩ-wɛ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ se pɩtɩmʋna se paɖʋ pɔ-nɔɔ politiki tɔm taa.​—Yohanɛɛsɩ 17:14, 16; 18:36; Maarkɩ 12:13-​17.

  • Ðɩwɛ siɣsiɣ Ɛsɔ Kewiyaɣŋga kɔ-tɔm Yesu yɔɔdaɣ nɛ ɛtɔ se: “Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ yɔ, pakaɣ-tʋ susuu ɛjaɖɛ kpeekpe taa, se ɛyaa kpeekpe ɩnɩɩ” yɔ. (Maatiyee 24:14) Ðɩkɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ lone taa caɣyaa mba paɖʋ-wɛ tʋmɩyɛ se posusi kɔ-kɔmtʋ yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɖɩɩɖʋ ɖɔ-nɔɔ ajɛɛ politiki tɔm taa nɛ pɩkpɛndɩnɩ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ.​—2 Kɔrɛntɩ 5:​20; Efɛɛzɩ 6:​20.

  • Ɛzɩma ɖɩɩɖʋʋ ɖɔ-nɔɔ politiki tɔm taa yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖisusi Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ politiki agbaa tɩŋa taa ɛyaa yem faaa. Ðɩñakɩ pana se ɖɩtɩŋnɩ ɖɔ-yɔɔdaɣ nɛ ɖa-lakasɩ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩtaɣ liu Ɛsɔ Kewiyaɣ se ŋga kaɣnɩ yebu nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ sɩɩ tɩnaɣ.​—Keɣa 55:11.

  • Ɛzɩma ɖɩɩɖʋʋ ɖɔ-nɔɔ politiki tɔm taa yɔ, piyeba nɛ ɖɩkpɛndɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɛzɩ koobiya hɔʋ kʋɖʋmʋʋ yɔ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. (Koloosi 3:​14; 1 Pɩyɛɛrɩ 2:​17) Ɛlɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa wena aɖʋʋ a-nɔɔ politiki tɔm taa yɔ, a-taa ɛyaa tayaa.​—1 Kɔrɛntɩ 1:​10.

Ðɩñaŋ kominawaa. Paa ɖɩɩɖʋʋ ɖɔ-nɔɔ politiki tɔm taa yɔ, ɖɩñaŋ komina ŋgʋ kɩ-tɛɛ ɖɩwɛɛ yɔ. Tɔm ndʋ, tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩtɔŋ se: “Paa weyi lɛ ɛña ñʋndɩnaa mba pɛwɛnɩ sʋʋtʋ yɔ.” (Roma 13:1) Ðɩñaŋ paɣtʋ, ɖɩhɛyɩɣ lambuu nɛ ɖɩɖʋʋ nesi ɖɔɖɔ pana wena komina ñakɩ se kɩcɔnɩ ɛjaɖɛ taa piya kɩcɛyɩm ɖeɖe yɔ. Ðɩɩɖʋʋ nesi mba pañɩnɩɣ se pɛlɛɣzɩ komina yɔ, ɛlɛ ɖɩɖɔŋ Bibl lɔŋ tasʋʋ yɔɔ nɛ ɖɩtɩmɩɣ “awiya nɛ ñʋndɩnaa kpeekpe yɔɔ” kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ paakpakɩɣ lɩmaɣza wena apɩzɩɣ nɛ awɛɛnɩ ɖoŋ waɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna se ɖɩla ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ yɔ.​—1 Timootee 2:​1, 2.

Ðɩñaŋ ɖɔɖɔ waɖɛ nɖɩ ɛyaa wɛna se palɩzɩ se paɖʋʋ pɔ-nɔɔ politiki tɔm taa yaa paaɖʋʋ yɔ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Ðɩɩlakɩ ñam ñam lakasɩ alɩwaatʋ ndʋ pɔtɔʋ caca yɔ, nɛ ɖɩɩɖɩkɩ nʋmɔʋ mba paɖʋwa se pɔtɔʋ-kʋ yɔ.

Ðɛkɛnɩ ɛyaa kajalaɣ ñɩma mba pekizaa se paaɖʋʋ pɔ-nɔɔ politiki tɔm taa yɔ? Aayɩ. Apostoloowaa nɛ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ mba kaawɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ nɖɩ ɖɔɖɔ. Takayaɣ ŋga payaɣ se Au-delà des bonnes intentions (aŋglɛɛ taa) yɔ, kɔyɔɔdaa se: “Paa kajalaɣ Krɩstʋ mba ɩɩnawa se pɩkɛnɩ-wɛ kɩjɛyʋʋ se paña komina ñʋndɩnaa yɔ, paanawa se pɩtɩpɔzɩ se paɖʋ pɔ-nɔɔ politiki tɔm taa.” Mbʋ ɖɔɖɔ takayaɣ ŋga payaɣ se Sur le chemin de la civilisation (aŋglɛɛ taa) yɔ, kɔyɔɔdɩ kajalaɣ Krɩstʋ mba yɔɔ se: “Pataañɩnɩɣ se pala politiki tʋmɩyɛ naɖɩyɛ.”

Ɛzɩma ɖɩɩɖʋʋ ɖɔ-nɔɔ politiki tɔm taa yɔ, pɩkɔŋnɩ kaɖɛ ɛjaɖɛ taa ɖiɣɖiɣ caɣʋ yɔɔ? Aayɩ. Ðɩkɛ ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ laŋhɛzɩyɛ yɔ, nɛ pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa komina ñʋndɩnaa nɛ ɖʋ. Na tɔm ndʋ pɩnaɣ 2001 tɛ Ukrɛɛnɩ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa ɛgbɛyɛ takayaɣ yɔɔdaa yɔ. Kɔyɔɔdaɣ ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩɖʋʋ pɔ-nɔɔ politiki tɔm taa yɔ pɩ-tɔm lɛ, kɔtɔm se: “Sɔnɔ, pɩtɩla nabɛyɛ ɩɩsɔɔlʋʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ; lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Naazii mba nɛ Kɔmiinisiti mba kominawaa kaakʋyɩ pɔ-yɔɔ nɛ pɩɖɛɛ.” Halɩ alɩwaatʋ ndʋ soviétique komina nazaɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, “pɔɖɔŋaɣ ɛjaɖɛ taa paɣtʋ yɔɔ. Palakaɣ tʋmɩyɛ komina hayɩm taa nɛ menziiniwaa tʋma ɖɩlaɖɛ taa lɛ, paawɛ toovenim nɛ pataañɩnɩɣ pa-maɣmaɣ pɛ-kɛzɛɣa nɛ sɔɔndʋ taakpaɣ Kɔmiinisiti komina nɛ wɛ.” Takayaɣ ŋga, kɔkɔ tɔm ñʋʋ se mbʋ ɖɔɖɔ sɔnɔ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisuu nɛ pa-lakasɩ “ɩɩɖʋʋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ ɖiɣɖiɣ caɣʋ wɛtʋ kaɖɛ taa.”