Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ Ɛsɔtɔm tiyiyaa na?

Ɛɛɛ. Paa le ɖɩwɛɛ yɔ, ɖa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɩñakɩ pana se Ɛsɔtɔm susuu ɛkɛnɩ mbʋ pɩ-tɔm cɛyɩ ɖɛ-ɛzɩdaa siŋŋ yɔ, pʋyɔɔ ɖisusuu mba ɖɩkatɩɣ-wɛ yɔ ɖe-tisuu yɔɔ tɔm ɖoŋ ɖoŋ.​—Maatiyee 28:19, 20.

Pɩtasɩ lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nabɛyɛ kʋyʋʋ nɛ powoki pɛ-ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa ɛyaa tɩtɩɩnɩtɩ Bibl taa laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔ. Lalaa ñakʋyʋʋ pɛ-ɛjaɖɛ taa nɛ powoki ajɛɛ lɛɛna taa se pawalɩsɩ pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ. Pa-taa wɛ leleŋ se mba ɖɔɖɔ pa-tʋmɩyɛ yeki se Yesu tɔm tʋnɛ tɩkɔɔ pɩ-taa: “Ɩkɛ ma-aseɣɖe tɩnaa . . . puwolo pɩtalɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ.”​—Tʋma Labʋ 1:8.

Pɩnaɣ 1943 taa lɛ, ɖɩtʋlɩ sukuli ŋgʋ kɩfalɩsɩɣ Ɛsɔtɔm tiyiyaa se papɩzɩ nɛ pala pa-tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ. Payaɣ sukuli ŋgʋ se Gileyaadɩ Sukuli, nɛ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ patʋlɩ-kʋ nɛ sɔnɔ yɔ, kɩfalɩsɩ ɛyaa mba pɛcɛzɩ 8 000 yɔ.