Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ Ɛsɔtɔm tiyiyaa na?

Ɛɛɛ. Paa le ɖɩwɛɛ yɔ, ɖa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɩñakɩ pana se Ɛsɔtɔm susuu ɛkɛnɩ mbʋ pɩ-tɔm cɛyɩ ɖɛ-ɛzɩdaa siŋŋ yɔ, pʋyɔɔ ɖisusuu mba ɖɩkatɩɣ-wɛ yɔ ɖe-tisuu yɔɔ tɔm ɖoŋ ɖoŋ.​—Maatiyee 28:19, 20.

Pɩtasɩ lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nabɛyɛ kʋyʋʋ nɛ powoki pɛ-ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa ɛyaa tɩtɩɩnɩtɩ Bibl taa laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔ. Lalaa ñakʋyʋʋ pɛ-ɛjaɖɛ taa nɛ powoki ajɛɛ lɛɛna taa se pawalɩsɩ pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ. Pa-taa wɛ leleŋ se mba ɖɔɖɔ pa-tʋmɩyɛ yeki se Yesu tɔm tʋnɛ tɩkɔɔ pɩ-taa: “Ɩkɛ ma-aseɣɖe tɩnaa . . . puwolo pɩtalɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ.”​—Tʋma Labʋ 1:8.

Pɩnaɣ 1943 taa lɛ, ɖɩtʋlɩ sukuli ŋgʋ kɩfalɩsɩɣ Ɛsɔtɔm tiyiyaa se papɩzɩ nɛ pala pa-tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ. Payaɣ sukuli ŋgʋ se Gileyaadɩ Sukuli, nɛ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ patʋlɩ-kʋ nɛ sɔnɔ yɔ, kɩfalɩsɩ ɛyaa mba pɛcɛzɩ 8 000 yɔ.