Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ kisimasɩ?

Lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena ɛyaa sakɩyɛ wɛna yɔ

Cɛtɩm: Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ kisimasɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paatisiɣ Yesu yɔɔ

Toovenim: Ðɩkɛ Krɩstʋ ñɩma. Ðɩwɛnɩ tisuu se Yesu Krɩstʋ yɔɔ ɖeke ɛyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ehiɣ ñʋʋ yabʋ.—Tʋma Labʋ 4:12.

Cɛtɩm: Ɩyɔkʋʋ hɔŋ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma iseɣtiɣ ɩ-taa ñɩma se pataatɔɔ kisimasɩ yɔ.

Toovenim: Ðɩmaɣzɩɣ hɔŋ kɩcɛyɩm yɔɔ siŋŋ nɛ ɖɩtɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ se ɖɩsɩnɩ ɩ-taa ñɩma se pa-taabalɩyɛ ɛcɛyɩsɩ.

Cɛtɩm: Ɩfɛyɩnɩ kʋjɔŋ labʋ, laŋhɛzɩyɛ tɛtʋ yɔɔ nɛ wɛtʋ kɩbandʋ “lɩmaɣza” ɛzɩ kisimasɩ kazandʋ tɔɔyaa yɔ.

Toovenim: Ðɩñakɩ pana se ɖɩkɛ kʋjɔŋ laɖaa nɛ laŋhɛzɩyɛ tɩnaa paa evemiye nɖɩ. (Aduwa 11:25; Roma 12:18) Ɛzɩma ɖɩlakɩ ɖe-kediɣzisi nɛ ɖisusuu tɔm yɔ, pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yesu tɔm tʋnɛ: “Paha-mɩ falaa, ɩha falaa.” (Maatiyee 10:8) Pɩtasɩ lɛ, ɖɩhɔŋ ɛyaa lɩmaɣza nɛ ɖiwokini Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋga ke-ɖeke kakaɣ kɔnʋʋ laŋhɛzɩyɛ siŋŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, kɔ-yɔɔ.—Maatiyee 10:7.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ Kisimasɩ?

  • Yesu ha-ɖʋ paɣtʋ se ɖɩtɔzʋʋ ɛ-sɩm yɔɔ, pɩtɩkɛ ɛ-lʋlʋʋ yɔɔ.—Luka 22:19, 20.

  • Yesu apostoloowaa nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kajalaɣ ñɩma pataatɔkɩ kisimasɩ. Takayaɣ ŋga payaɣ New Catholic Encyclopedia yɔ, kɔyɔɔdaa se “pɩnaɣ 243 Ð.A taa papaɣzɩ tɔɔʋ kisimasɩ kazandʋ” pʋ-tɔbʋʋ lɛ se apostoloo kɛdɛzaɣ ñɩnʋ sɩba nɛ pɩcɛzɩ pɩnzɩ mɩnʋʋ pʋcɔ papaɣzɩ tɔɔʋ kazandʋ ndʋ.

  • Nabʋyʋ fɛyɩ nɛ pɩwɩlɩɣ se Saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 25 ŋgʋ wiye palʋlɩ Yesu, patɩma kɩyakʋ ŋgʋ palʋlɩ-ɩ yɔ, Bibl taa.

  • Ðɩnawa se kisimasɩ kazandʋ ɛɛkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɩlɩnɩ sɩɩnaa layaa sɔnzɩ taa.—2 Kɔrɛntɩ 6:17.

Nɛ ye ɛyʋ ɛtɔkɩ kisimasɩ, pɩwɛɛkɩ we?

Ɛyaa sakɩyɛ tɔkɩ kisimasɩ kazandʋ, ŋgʋ pana mbʋ se tɩlɩnɩ sɩɩnaa layaa sɔnzɩ taa nɛ tɩɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ. Ɛyaa mba papɩzɩɣ pɔpɔzɩ se: Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se Krɩstʋ mba iyele nɛ pe-wezuu caɣʋ wɛɛ ndɩ nɛ ɛyaa lalaa mbʋ? Ye ɛyʋ ɛtɔkɩ kisimasɩ pɩwɛɛkɩɣ we?

Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ “pɩwɛ camɩyɛ nɛ piɖe Ɛsɔ ɛzɩdaa” yɔ. (Roma 12:1, 2) Kɩwɩlɩɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se pɩwɛɛ se ɖiyele nɛ toovenim tɔm mʋ ñɩm ɖɛ-ɛzɩdaa. (Yohanɛɛsɩ 4:23, 24) Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩmaɣzɩɣ ndʋ lalaa maɣzɩɣ ɖɔ-yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ, ɛlɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl paɣtʋ kila, paa piyeki se ɖe-wezuu caɣʋ ɛwɛɛ ndɩ nɛ lalaa yɔ.

Paa ɖa-maɣmaɣ ɖɩɩtɔkɩ kisimasɩ kazandʋ yɔ, ɖɩnawa se paa ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ waɖɛ se ɛlɩzɩ mbʋ ɛlakɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ; pʋyɔɔ lɛ ɖɩñaŋ mba pa-lɩmaɣza wɛ ndɩ nɛ ɖa-ñɩna yɔ. Ðɩɩkaɖɩɣnɩ lalaa alɩwaatʋ ndʋ pɔtɔkɩ kisimasɩ kazandʋ yɔ.