Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iiwoki you?

Lɩmaɣza anɛ a-yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iiwoki you:

  1. Ðɩñaŋ Ɛsɔ paɣtʋ. Bibl yɔɔdʋʋ se pɩpɔzʋʋ Ɛsɔ sɛyaa se pakpaɣ “pa-laɣɖa nɛ polubini hakiŋ” nɛ pataatasɩ “kpɛlɩkʋʋ you labʋ.”—Izaayii 2:4.

  2. Ðɩñaŋ Yesu paɣtʋ. Yesu kaaheyi apostoloo Pɩyɛɛrɩ se: “Pɩsɩnɩ ña-laɣɖɛ ɖi-huyuu taa. Mba pɔɖɔkʋʋ laɣɖɛ yɔ, pe-kpeekpe pakaɣ lebu nɛ laɣɖɛ na.” (Maatiyee 26:52) Ye mbʋ Yesu tɩsɔɔlɩ se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa ɩkpaɣ you wonuu nakʋyʋ se pɛɖɛɣ you.

    Yesu wayɩ tɩŋɩyaa ɩɩɖʋʋ pɔ-nɔsɩ politiki tɔm taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pañaŋ paɣtʋ ndʋ ɛɖʋ-wɛ se ‘pataakɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba’ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 17:16) Paakaɖɩɣnɩ sɔɔjanaa nɛ paakaɖɩɣnɩ ɖɔɖɔ mba pɔsɔɔlaa se pamʋ-wɛ sɔɔjatʋ yɔ.

  3. Ðɩsɔɔlɩ ɛyaa lalaa. Yesu ɖʋ paɣtʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se ‘pɔsɔɔlɩ ɖama.’ (Yohanɛɛsɩ 13:34, 35) Ye mbʋ, pɩwɛɛ se pɛkɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ koobiya samaɣ ŋga ka-taa nɔɔyʋ ɛɛlakɩ you nɛ e-koobu yɔ.—1 Yohanɛɛsɩ 3:10-12.

  4. Ðɩtɩŋɩɣ kajalaɣ Krɩstʋ mba kɩɖaʋ. Takayaɣ ŋga payaɣ se Encyclopedia of Religion and War yɔ, kɔtɔm se: “Yesu wayɩ tɩŋɩyaa kajalaɣ mba taawoki you nɛ pataawoki ɖɔɖɔ sɔɔjatʋ”, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paanawa se “pɩkaɖɩɣnɩ sɔɔlɩm siŋŋ paɣtʋ ndʋ Yesu ɖʋwa yɔ nɛ pɩɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛzɩma ɛpɔzɩ-wɛ se pɔsɔɔlɩ pɩkpɛndɩnɩ po-koyindinaa yɔ.” Mbʋ ɖɔɖɔ Caama Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖʋ weyi payaɣ se Peter Meinhold yɔ, ɛyɔɔdɩ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa kajalaɣ mba yɔɔ tɔm se “paanɩ pɩ-taa se ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛkɛ Krɩstʋ tʋ nɛ ɛtasɩ kɛʋ sɔɔja.”

Ɛzɩma ɖɩsɩɣnɩ samaɣ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛ wazaɣ samaɣ ŋga ka-taa pɛwɛɛ yɔ, nɛ paakɔŋnɩ kaɖɛ naɖɩyɛ ajɛɛ wena a-taa pɛwɛɛ yɔ. Ðɩñaŋ komina ñʋndɩnaa ɛzɩ Bibl paɣtʋ tʋnɛ tɩpɔzʋʋ yɔ:

  • “Paa weyi lɛ ɛña ñʋndɩnaa mba pɛwɛnɩ sʋʋtʋ yɔ.”—Roma 13:1.

  • “Ɩcɛlɩ Sezaarɩ mbʋ pɩkɛ Sezaarɩ pʋyʋ yɔ, nɛ Ɛsɔ mbʋ pɩkɛ Ɛsɔ pʋyʋ yɔ.”—Maatiyee 22:21.

Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩñaŋ paɣtʋ, ɖɩhɛyɩɣ lambuu nɛ ɖɩɩkaɖɩɣnɩ ɖʋtʋ ndʋ komina lakɩ se piɖeni samaɣ kpeekpe yɔ.