Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ manpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ?

Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ manpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ?

Nɩŋgbanzɩ nzɩ pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛkpɛzɩ pʋcɔ nɛ ɛpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ, Yesu yɔɔdɩnɩ sɩ-tɔm, nɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna-sɩ Maatiyee 28:19, 20 taa. Masɩ nzɩ, sɩyɔɔdʋʋ nɩŋgbanzɩ nzɩ pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛkpɛzɩ nɛ pʋcɔ ɛpɩsɩ Yesu wayɩ tɩŋɩyʋ yɔ sɩ-tɔm; nɛ nɩŋgbanzɩ nzɩ sɩ-taa lɛɛka lɛ se ɛyʋ ɛyɔɔdɩ yaa ɛlɩzɩ aseɣɖe Yehowa yɔɔ.

Nɩŋgbaŋaɣ 1: Kpɛlɩkɩ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ. Yesu ɖʋ paɣtʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se ‘papɩsɩ ɛyaa tɔm mʋyaa nɛ pawɩlɩ-wɛ tɔm.’ (Maatiyee 28:19, 20) Tɔm loyaɣ ‘tɔm mʋyʋ’ wɩlɩɣ “kpɛlɩkɩyʋ.” Bibl taa tɔm nɛ kɔzɩ kɔzɩ ndʋ Yesu wɩlaa nɛ tɩwɛɛ kɩ-taa yɔ, tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ koboyaɣ nɛ piɖeni-ŋ ñe-wezuu caɣʋ taa. (2 Timootee 3:​16, 17) Ðɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl nɛ ɖɩɩmʋʋ kɩhɛyʋʋ nakʋyʋ; ye ŋsɔɔlaa yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋnɩ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpɛlɩkɩ ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ​—Maatiyee 10:​7, 8; 1 Tesalooniiki 2:​13.

Nɩŋgbaŋaɣ 2: Kpaɣ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ. Yesu yɔɔdaa se mba pɛkpɛlɩkɩɣ Ɛsɔtɔm yɔ, pɩwɛɛ se “pɔɖɔ paɣtʋ ndʋ [ɛɖʋ-wɛ] yɔ tɩ-yɔɔ.” (Maatiyee 28:20) Pɩ-tɔbʋʋ se pɩfɛyɩ se ŋkpɛlɩkɩ Bibl taa tɔm yem nɛ ŋsɩm-tʋ ña-ñʋʋ taa nɛ pɩla pɩtɛma, ɛlɛ pɩwɛɛ se ŋkpaɣ tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ŋla lɛɣzɩtʋ ña-maɣzɩm nɛ ña-lakasɩ taa. (Tʋma Labʋ 10:42; Efɛɛzɩ 4:​22-​29; Ebree 10:24, 25) Yesu paɣtʋ yɔɔ ɖɔm kaɣ-ŋ seɣtuu nɛ ña-maɣmaɣ ŋkpaɣ lɩmaɣza se ŋhaɣ ña-tɩ Yehowa Ɛsɔ nɛ pɩsa nɛ ŋtɩŋ Yesu wayɩ.​—Maatiyee 16:24.

Nɩŋgbaŋaɣ 3: Ha ña-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm. (Maatiyee 28:19) Bibl kpaɣ lɩm mɩyɩsʋʋ nɛ kɩmaɣzɩnɩ ɛyʋ pimtu. (Kpaɣ-tʋ ŋmaɣzɩnɩ Roma 6:​2-4) Lɩm mɩyɩsʋʋ wɛ ɛzɩ ɛyʋ sɩkɩɣnɩ wezuu ŋgʋ ɛɛcaɣaa nɛ pɩɖɛɛ yɔ nɛ ɛpaɣzɩɣ wezuu kɩfalʋʋ caɣʋ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ye ŋha ña-tɩ se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋwɛɛ ŋwɩlɩɣ ɛyaa kaɣlaa se ŋtɛm nɩŋgbanzɩ naalɛ kajalaɣ ñɩnzɩ nzɩ sɩ-tɔm Yesu yɔɔdaa yɔ kpɛzʋʋ nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ŋpɔzʋʋ Ɛsɔ se ɛha-ŋ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ.​—Ebree 9:​14; 1 Pɩyɛɛrɩ 3:​21.

Ɛzɩma malakɩ nɛ mana se mamʋnaa se pamɩyɩsɩ-m lɩm yaa mantɩmʋna?

Wolo nɛ ŋna ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa. Pakaɣ-ŋ tɔm pɔzʋʋ se pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pana se, toovenim taa lɛ, ŋsɩm mbʋ lɩm mɩyɩsʋʋ kɛnaa yɔ, ŋwɛɛ ŋkpakɩɣ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ nɛ ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ na, nɛ ña-maɣmaɣ ŋkpaɣnɩ lɩmaɣza se ŋhaɣ ña-tɩ Ɛsɔ?​—Tʋma Labʋ 20:28; 1 Pɩyɛɛrɩ 5:​1-3.

Pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ se Aseɣɖe Tɩnaa piya ɩkpɛzɩ nɩŋgbanzɩ sɩnɛ yaa we?

Ɛɛɛ. “Maɣzɩm mbʋ pɩlɩɣnɩ Kɩbaɣlʋ cɔlɔ yɔ”, pɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩfalɩsɩɣ ɖe-piya ɛzɩ Ɛsɔ ɖʋʋ-ɖʋ paɣtʋ Bibl taa yɔ. (Efɛɛzɩ 6:4) Ɛlɛ sɩwɛɣ nɛ sɩpaɣlɩɣ lɛ, pɩpɔzʋʋ se sɩ-maɣmaɣ sɩkpaɣ lɩmaɣza nɛ sɩkpɛlɩkɩ Bibl, sitisi ndʋ sɩkpɛlɩkɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ sɩlabɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ si-wezuu caɣʋ taa pʋcɔ nɛ sɩmʋna nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm. (Roma 12:2) Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, paa ɛyʋ weyi lɛ, ɛ-maɣmaɣ pɩwɛɛ se ɛkpaɣ ɛ-lɩmaɣza.​—Roma 14:12; Galaatii 6:5.