Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzɩɣ ɛyaa pɛ-ɛgbɛyɛ taa?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm, ɛlɛ paatasɩɣ tɔm susuu nɛ nabʋyʋ taa paatasɩɣ taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ ɛgbɛyɛ taa mba lalaa yɔ, paalɩzɩɣ-wɛ ɛgbɛyɛ taa. Ɛlɛ ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩñɔtʋʋnɩ-wɛ se ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ paɖaɣnɩ ɖoŋ kpaʋ fezuu taa.

Ðɩɩlɩzɩɣ nɔɔyʋ ɛgbɛyɛ taa se mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛlabɩ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm. Ɛlɛ ye Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ mbʋ pɩkaɖɩɣnɩ Bibl wɩlɩtʋ nɛ ekizi se eekpiɖiɣ nɛ eyele kɩdɛkɛdɩm mbʋ pɩ-labʋ yɔ, pɔɖɔɔnʋʋ-ɩ yaa palɩzɩɣ-ɩ ɛgbɛyɛ taa. Bibl yɔɔdʋʋ kpayɩ kpayɩ se: “Ɩlɩzɩ tɩgbayɩtʋ laɖʋ mɩ-hɛkʋ taa.”—1 Kɔrɛntɩ 5:13.

Nɛ ye palɩzɩ ɛyʋ nɔɔyʋ ɛgbɛyɛ taa, ɛlɛ ɛ-halʋ nɛ e-piya kɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa? Nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kaawɛ pɛ-hɛkʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa yɔ, kɛlɛɣzɩɣ, ɛlɛ ɛzɩma pɛkɛ hɔʋ kʋɖʋmʋʋ taa mba yɔ, tʋtʋ ñaalɛɣzɩɣ. Nesi ɖɔkʋʋ nɛ hɔʋ taa koobiɖe wɛtʋ ɛɛcɛkɩ.

Weyi palɩzɩ-ɩ ɛgbɛyɛ taa yɔ ɛsɔɔlaa, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɔŋ ɖe-kediɣzisi. Ye ɛsɔɔlaa ɖɔɖɔ yɔ, ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ pasɩnɩ-ɩ nɛ patasɩ-ɩ lɔŋ fezuu taa. Palakɩ mbʋ se pasɩnɩ ɛyʋ ɛnʋ nɛ ɛɖaɣnɩ pɩsʋʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ. Mba palɩzɩ-wɛ ɛgbɛyɛ taa, ɛlɛ pʋwayɩ peyele lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nɛ pekpiɖi nɛ pɔsɔɔlɩ se lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɔɖɔŋ Bibl paɣtʋ yɔɔ yɔ, paɖaɣnɩɣ-wɛ mʋʋ ɛgbɛyɛ taa.