Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ Paska? Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɔkɩ Paska?

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ Paska? Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɔkɩ Paska?

Lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena ɛyaa wɛna

Cɛtɩm: Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ Paska mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩkɛ Krɩstʋ mba.

Toovenim: Ðitisiɣ se Yesu kɛnɩ ɖa-ñʋʋ yaɖʋ nɛ ɖɩñakɩ pana nɛ ‘ɖɩɖɔŋ ɛ-nɩŋgbanzɩ taa.’—1 Pɩyɛɛrɩ 2:21; Luka 2:11.

Cɛtɩm: Iitisiɣ se pefezi Yesu nɛ sɩɖaa taa.

Toovenim: Ðitisiɣ Yesu femtu yɔɔ, nɛ ɖɩnawa se Krɩstʋ ñɩma tisuu tigiɖe lɛ, nɛ ɖɩñɩkɩɣ ɖɔɖɔ niye tɩ-yɔɔ ɖɔ-tɔm susuu taa.—1 Kɔrɛntɩ 15:3, 4, 12-15.

Cɛtɩm: Iiyeki se mi-piya ɩnɩɩ Paska kazandʋ leleŋ.

Toovenim: Ðɩsɔɔlɩ ɖe-piya pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɖɩkpakɩɣ ɖa-alɩwaatʋ nɛ ɖɩfalɩsɩɣ-sɩ nɛ ɖɩsɩɣnɩ-sɩ se sihiɣ taa leleŋ si-wezuu caɣʋ taa.—Tiiti 2:4.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ Paska kazandʋ?

  • Paska kazandʋ tɩlɩɩnɩ Bibl taa.

  • Yesu ɖʋ-ɖʋ paɣtʋ se ɖɩtɔzʋʋ ɛ-sɩm yɔɔ, pɩtɩkɛ e-femtu yɔɔ. Ðɩlakɩ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ paa pɩnaɣ ŋga, kɩyakʋ ŋgʋ Bibl wɩlɩɣ se palabɩ-sɩ yɔ, kɩ-yɔɔ.—Luka 22:19, 20.

  • Ðɩnawa se Paska kazandʋ lɩnɩ caanaʋ sɔnzɩ nzɩ sɩɩnaa layaa lakaɣ se lʋlʋʋ ehuu yɔ, sɩ-cɔlɔ yɔ, pʋyɔɔ lɛ, tɩɩkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ. Yehowa heyiɣ-ɖʋ se ɛkɛ “Ɛsɔ weyi ɛwɛ sʋsɩ” yaa weyi ɛsɔɔlaa se pɛsɛɛ e-ɖeke yɔ; ɛtɩsɔɔlɩ se ɖisidiɣ sɛtʋ ndʋ ɖɩhaɣ-ɩ yɔ nɛ lakasɩ nzɩ sɩɩkɛdɩɣnɩ-ɩ yɔ.—Egipiti Lɩʋ 20:5; 1 Awiya 18:21.

Ðɩɩpɩtɩɣ se lɩmaɣza wena ɖɩkpaɣ se ɖɩɩtɔkɩ Paska kazandʋ yɔ, alabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl wɩlɩtʋ; Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩtaatɩŋɩɣ ɛyaa sɔnzɩ yem, ɛlɛ ɖɩtazɩ nɛ ‘ɖɩɖɔkɩ lɛɣtʋ nɛ lɔŋ’ camɩyɛ. (Aduwa 3:21; Maatiyee 15:3) Ɛzɩma ɖiheyiɣ lɩmaɣza wena ɖɩwɛnɩ pɩlɩɩnɩ Paska yɔɔ mba pɔpɔzʋʋ-ɖʋ tɔm yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɖɩñaŋ waɖɛ nɖɩ paa weyi ɛwɛna se ɛla mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ.—1 Pɩyɛɛrɩ 3:15, 16.

 

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

LAŊHƐZƖYƐ TƆM NDƲ TƖLƖNƖ ƐSƆ CƆLƆ YƆ!

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ?

Ɛzɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ ɖeke wɛna na? Na wɛtʋ kagbanzɩ ndʋ tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ toovenim ɛsɔ sɛtʋ yɔ.