Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ kɛnaa?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɩŋɩɣnɩ ɖʋtʋ natʋyʋ yɔɔ nɛ pɛkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl se pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pehiɣ tɔm ɛzɩ tʋnɛ yɔ, tɩ-yɔɔ cosuu:

  • Anɩ Ɛsɔ kɛnaa?

  • Ɛzɩ Ɛsɔ keŋni-ɖʋ toovenim na?

  • Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mehiɣ hɔʋ taa koboyaɣ?

  • Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mehiɣ taa leleŋ me-wezuu caɣʋ taa?

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ ɖe-Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ yɔɔ yɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ tɩ-yɔɔ cosuu pɩ-tɛɛ cɩnɛ.

Ɛzɩma tɩyɛ ɩkpɛlɩkɩɣ Bibl? Ðɩkpakɩɣ tɔm ñʋŋ ɛzɩ “Ɛsɔ” yaa “nesi ɖɔkʋʋ” mbʋ yɔ nɛ ɖɩtazɩ Bibl masɩ ndɩ ndɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩ-tɔm yɔ, sɩ-taa. Ɛzɩma ɖɩkpakɩɣ paa mayaɣ ŋga, ka-taa tɔm nɛ ɖɩmaɣzɩɣnɩ masɩ lɛɛsɩ taa tɔm yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ ndʋ Bibl wɩlɩɣ tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ yɔ; nɛ pɩtɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, ɖiyeki se Bibl maɣmaɣ ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ kɩ-taa.

Takayaɣ ŋga payaɣ se Tɔm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ Toovenim Taa? yɔ, kɔ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl. Takayaɣ ŋga katazɩɣ tɔm ndɩ ndɩ ɛzɩ ndʋ Bibl wɩlɩɣ pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ, Yesu nɛ cee wayɩ yɔɔ yɔ, tɩ-taa kpayɩ kpayɩ.

Ɛzɩma pɩwɛɛ ɛzɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛhɛyɩ? Ɛɛhɛyɩɣ nabʋyʋ. Pɛkpɛlɩkɩɣnɩ-ɩ Bibl falaa nɛ paapɛdɩɣnɩ-ɩ ɖɔɖɔ Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ.

Alɩwaatʋ ɛzɩma ɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl? Ɛyaa sakɩyɛ kpakɩɣ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ yaa pɩcɛzɩ mbʋ paa kpɩtaʋ ŋgʋ nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ Bibl. Ɛlɛ patɩɖʋ alɩwaatʋ natʋyʋ se ndʋ keekee pɩwɛɛ se pakpaɣ nɛ pɛkpɛlɩkɩnɩ Bibl. Pɩlɩɣnɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa paa weyi ɛwɛɛ yɔ, nɛ ɛ-ɖʋtʋ cɔlɔ.

Ɛzɩma pɩkaɣ ɖɔm ye mɔnpɔzaa se pɛkpɛlɩkɩnɩ-m Bibl yɔ? Ye ŋpɔzaa se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ kɔŋ nɛ ɛna-ŋ, alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ŋsɔɔlaa yɔ, ɖɩ-taa. Ɛkɔŋ lɛ, ɛkpakɩɣ cɛcɛsɩ pazɩ nɛ ɛwɩlɩ-ŋ ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl nɛ ɛyaa yɔ. Nɛ ye ŋsɔɔlaa yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo kpɛlɩkʋʋ yɔɔ.

Ye mentisaa se mɛnkpɛlɩkɩɣ Bibl pɩpɔzʋʋ se manpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yaa we? Aayɩ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa sɔɔlɩ Bibl taa tɔm kpɛlɩkʋʋ ɛyaa, ɛlɛ ɖɩɩñɩkɩɣ nɔɔyʋ yɔɔ se ɛsʋʋ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa. Ðɩkpakɩɣ ñamtʋ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ ɛyaa ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ, ɛlɛ ɖɩnawa se paa weyi lɛ, ɛwɛnɩ waɖɛ se ɛlɩzɩ mbʋ pɩ-yɔɔ etisiɣ yɔ.—1 Pɩyɛɛrɩ 3:15, 16.