Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa susuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa se patɩŋnɩ pɩ-yɔɔ nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ na?

Aayɩ yo. Ðisusuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa, ɛlɛ ɖɩnawa se pɩtɩkɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ kaɣnɩ ɖa-ñʋʋ yabʋ. (Efɛɛzɩ 2:8) Ɛbɛ yɔɔ?

Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Kpaɣ se kʋjɔŋ laɖʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ heyi-ŋ se ɛkaɣ labʋ kʋjɔʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ mba payɩ pakatɩɣ-ɩ lone naɖɩyɛ taa alɩwaatʋ natʋyʋ yɔɔ ɖeyi ɖeyi yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se, ye ŋtisi ɛ-tɔm yɔɔ yɔ, ŋkaɣ wobu lone nɖɩ ɖɩ-taa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ. Nɛ pɩtasɩ lɛ, ŋkaɣ heyuu ña-taabalaa nɛ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma se powolo nɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩtaaɖɛɛ pɔ-yɔɔ. Ɛlɛ paa ŋñaɣ pana nɛ ŋwolo lone nɖɩ ɖɩ-taa alɩwaatʋ yɔɔ ɖeyi ɖeyi yɔ, weyi ɛcaɣ se ɛlabɩ-ŋ kʋjɔʋ ŋgʋ yɔ, pɩtɩpɩsɩ-ɩ kɩmɩyɛ. Ɛ-maɣmaɣ ɛsɔɔlʋʋna nɛ ɛlabɩ-ŋ kʋjɔʋ ŋgʋ.

Mbʋ ɖɔɖɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ tisuu se ɛzɩ Ɛsɔ kaayɔɔdʋʋ yɔ, ɛkaɣ haʋ wezuu maatɛŋ ɛyaa mba payɩ pañaŋ ɛ-paɣtʋ yɔ. (Roma 6:23) Ðɩñakɩ pana nɛ ɖiheyiɣ lalaa tɔm kɩbandʋ ndʋ, nɛ ɖɩtaɣ liu se pɩkaɣ-wɛ sɩnʋʋ nɛ mba ɖɔɖɔ pehiɣ wezuu maatɛŋ. Ɛlɛ ɖɩɩmaɣzɩɣ se ɛzɩma ɖɩñakɩ pana tɔm susuu taa yɔ, mbʋ kaɣnɩ yabʋ ɖa-ñʋʋ. (Roma 1:17; 3:28) Toovenim taa lɛ, ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩ se pɩtɩŋnɩ ɛ-lakasɩ ɖeke yɔɔ lɛ, ɛmʋnaa se Ɛsɔ ɛha-ɩ wazasɩ kɩbanzɩ nzɩ. “Etike ɖa-tʋma kɩbana wena ɖɩlaba yɔ, a-cɔlɔ, ɛlɛ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔɔ lɛ, ɛyabɩ ɖa-ñʋŋ.” (Tiiti 3:5)