Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl?

Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl?

Cɔnɩ nɛ ŋna ɛzɩma ɖa nɛ ɛyaa ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ.