Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl?

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl?

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ ŋpɔzʋʋ wezuu caɣʋ taa yɔ, tɩ-taa.