Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl?—Kɩɖaɣlʋʋ

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl?—Kɩɖaɣlʋʋ

Na ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ wezuu caɣʋ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ taa yɔ.