Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl ɛlɛ ŋŋhɛyɩɣ pʋyʋ

Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ Bibl camɩyɛ na? Ye mbʋ tɩŋnɩ ɖa nɛ ɛyaa ɖe-Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ yɔɔ nɛ ŋtɩlɩ-kʋ camɩyɛ. Pɩsa nɛ nɔɔyʋ kɔɔ nɛ ña nɛ ɩ ɩkpɛlɩkɩ Bibl lɛ, cosi tɔm ndʋ pɔpɔzɩ pɩ-tɛɛ cɩnɛ yɔ, tɩ-yɔɔ.