Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl ɛlɛ ŋŋhɛyɩɣ pʋyʋ

Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ Bibl camɩyɛ na? Ye mbʋ tɩŋnɩ ɖa nɛ ɛyaa ɖe-Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ yɔɔ nɛ ŋtɩlɩ-kʋ camɩyɛ. Pɩsa nɛ nɔɔyʋ kɔɔ nɛ ña nɛ ɩ ɩkpɛlɩkɩ Bibl lɛ, cosi tɔm ndʋ pɔpɔzɩ pɩ-tɛɛ cɩnɛ yɔ, tɩ-yɔɔ.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many areas, we have suspended our in-person visits and public meetings. Please include your telephone number when you complete this form and a Witness in your area will contact you.