Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Tʋmɩyɛ labɩnʋʋ paɣtʋ

Tʋmɩyɛ labɩnʋʋ paɣtʋ

Talɩ ɖeu!

Palabɩ internɛɛtɩ lone ɖɩnɛ se ɖɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Ɛsɔ, Bibl nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɛ pɩkɩlɩ. Kalɩ, cɔna yaa kpaɣ mbʋ pɩkɛdɩnɩ-ŋ ɖɩ-yɔɔ yɔ. Ðɩsɔɔlaa se ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɛwazɩ lalaa ɖɔɖɔ, ɛlɛ taalu lone ɖɩnɛ intɛrnɛɛtɩ lone lɛɛɖɛ yɔɔ yaa ordinatɛɛrɩ ɖʋtʋ natʋyʋ yɔɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋheyi lalaa mbʋ ŋnawa nɛ pɩkɛdɩnɩ-ŋ yɔ, nɛ ŋheyi-wɛ se powolo intɛrnɛɛtɩ lone nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɛzɩ ɖɩyɔɔdʋʋ paɣtʋ taa yɔ

 Copyright

© 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Ðɩwɛnɩ ɖoŋ tɩŋa payɩ pɩ-yɔɔ.

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) tɩnɩ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ nɛ kɩcɔŋnɩ ɖɩ-yɔɔ. Ye patɩyɔɔdɩ natʋyʋ yɔ, tɔm nɛ mbʋ payɩ pɩwɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ cɩnɛ yɔ, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania tɩnɩ-pʋ (“Watch Tower”).

lone ɛzɩ ɖɩyɔɔdʋʋ paɣtʋ taa yɔ

 Pʋyʋ tɩnaa masɩ

Adobe Systems Incorporated tɩnɩ Adobe, Adobe mayaɣ, Acrobat nɛ Acrobat mayaɣ; Apple Inc. tɩnɩ iTunes nɛ iPod. Masɩ lɛɛsɩ.

 Paɣtʋ nɛ waɖɛ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ

Pɩwɛɛ se weyi ɛlakɩnɩ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ tʋmɩyɛ yɔ, ɛɖɔ paɣtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ. Ye ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋtisi ɖɩ-paɣtʋ tɩŋa yɔɔ. Ye paɣtʋ tʋnɛ tɩtɩkɛdɩnɩ-ŋ yɔ, taatasɩ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ kɔm.

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ? Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcɔna yaa ŋkpaɣ wonuu nakʋyʋ yɔɔ mbʋ payɩ pɩ-yɔɔ nɛ pʋyʋ tʋ waɖɛ (copyright) yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣ ɖɔɖɔ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ wondu, minziiki, fotonaa, tɔm kɩmamatʋ nɛ videowaa (“ɖɩ-yɔɔ wondu”) nɛ pɩwazɩ ña-maɣmaɣ nɛ ŋlabɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ ɛzɩ paɣtʋ tʋnɛ tɩhaʋ nʋmɔʋ yɔ, ɛlɛ taalabɩnɩ wondu ndʋ nɛ tʋmɩyɛ tadɩyɛ nʋmɔʋ taa. Tɩlɩ se Ŋpɩzɩɣ nɛ:

  • ŋcɔna, ŋkpaɣ, yaa ŋla copiiwaa Watch Tower copyrighted tɛ kɩlɛmɩŋ, intɛrnɛɛtɩ yɔɔ takayɩsɩ, minziikiwaa, fotonaa, tɔm, yaa videowaa ye ña-maɣmaɣ pɩwazɩɣ yɔ, taala se ŋpɛdɩ.

  • Ŋtayɩ liens waa, intɛrnɛɛtɩ yɔɔ takayɩsɩ nzɩ ŋkpaɣ yɔ, videowaa, yaa tɔm kɩnɩnɩtʋ ndʋ tɩwɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ.

Pɩtɩpɔzɩ se:

  • Ŋtiyini lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ wondu intɛrnɛɛtɩ lona lɛɛna yɔɔ (ɛzɩ wena ayeki nɛ tɔm natʋyʋ yɛlɩ paa le yaa réseau sociaux waa mbʋ yɔ).

  • Ŋtɩŋnɩ Ordinatɛɛrɩ wonuu nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋɖaɣnɩ lɩzʋʋ lone ɖɩnɛ yaa ɖɩ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ

  • Ŋɖaɣnɩ labʋ, ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ wondu natʋyʋ se ŋlakɩnɩ tadɩyɛ yaa ŋñɩnɩɣnɩ liidiye (paa pɩɩkɔŋnɩ-ŋ kɛzaɣ nakɛyɛ yɔ); nɛ pɩtɩpɔzɩ ɖɔɖɔ se ŋtɩŋnɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ nɛ ŋtiyini ordinatɛɛrɩ yɔɔ tʋmɩyɛ wondu natʋyʋ (paa wondu ndʋ tɩlɛɣzɩɣ yaa tɩɩlɛɣzɩɣ yɔ).

  • Ŋkɔɔ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ se ŋlɛɣzɩɣ yaa ŋkpakɩɣ wondu ndʋ paɖʋ ɖɩ-yɔɔ nɛ palakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, tɩ-tɩŋa yaa tɩ-taa natʋyʋ se ŋɖɛzɩ. Taala ɖɔɖɔ nabʋyʋ nɛ pɩlɛɣzɩ ɛzɩma paɖʋ wondu ndʋ yɔ;

  • Ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ nɛ ɖɩ-yɔɔ wondu nɛ pɩkaɖɩnɩ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ paɖʋ-tʋ yɔ, nɛ taatɩŋnɩ nʋmɔŋ weyi ɛtɩmʋna yɔ, ɩ-yɔɔ se ŋwoki lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ yaa se ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɩ-yɔɔ wondu; ɛzɩ nʋmɔŋ weyi iyeki nɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ wondu ɩɩtasɩɣ labʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ. (Pɩtɩkpɛndɩnɩ falaa wondu ndʋ paalakɩnɩ tadɩyɛ ɛzɩ EPUB, PDF, MP3 nɛ MP4 waa mba pakpakɩɣ intɛrnɛɛtɩ lona lɛɛna yɔɔ yɔ).

  • Ŋla nabʋyʋ nɛ pɩwɛɛkɩ yaa pɩcamɩ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ yaa piyele nɛ pɩɩhaɣ nʋmɔʋ lalaa se powolo ɖɩ-yɔɔ yaa ŋlabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩkaɖɩɣnɩ paɣtʋ, yaa pɩkɛnɩ mɩlɩm yaa kañatʋ lakasɩ.

  • Ŋlabɩnɩ lone ɖɩnɛ tʋmɩyɛ tadɩyɛ nʋmɔʋ taa.

 Kɔyɛ labʋ hɔɔlʋʋ

Intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ kɔyɛ labʋ hɔɔlʋʋ kʋnɛ palabɩ-kʋ se peheyi ɛyaa tɔm na, ɖɩtɩkɛ ɖɔkɔtɔnaa lɔŋ tasʋʋ lone, kɔyɛ labʋ lone naɖɩyɛ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ kɔyɛ labʋ nʋmɔʋ nakʋyʋ kɩlɩ lɛɛkʋ ɖeu. Yaa kʋdɔmɩŋ ñɩnʋʋ nʋmɔʋ nakʋyʋ kɩlɩ lɛɛkʋ ɖeu. Ye mbʋ ɛyʋ lakɩ kɔyɛ labʋ nʋmɔʋ taa yɔ, kɔyɛ labʋ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩɩsɩɣlɩ pɩ-sʋʋtʋ.

Ye ŋñɩnɩɣ se ŋwaa ña-kʋdɔŋ yɔ, wolo nɛ ɖɔkɔtɔnaa yaa mba pahayɩsɩ-wɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa pawɩlɩ-ŋ nʋmɔʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se ŋtɩŋ yɔ yaa patasɩ-ŋ lɔŋ.

Intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩñɩnɩ tɔm ndʋ palakɩnɩ tʋmɩyɛ lɛɛlɛɛyɔ nɛ tɩkɛ toovenim yɔ. Ɛlɛ, pɛkɛdɩ tɔm ’ƐZƖ’ lɔŋsɩnɖaa kɛdʋʋ yɔ, paapɩzɩɣ nɛ pañɩɣ niye pɩ-yɔɔ se mbʋ pɩwɛɛ keekee. Intɛrnɛɛtɩ hɔɔlʋʋ kɩɩpɩzɩɣ nɛ kɩñɩɣ niye ɖɔkɔtɔnaa yɔɔdʋʋ ndʋ kɔyɛ labʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa nɛ tɩwɛɛ kɔyɛ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ, ndʋ lɛ toovenim keekee yaa tɩwazɩɣ keekee. Ye nɔɔyʋ ɛtɩŋ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ pɩkɔnɩ-ɩ sɩm yaa ɛjandʋ natʋyʋ yɔ, yaa elesi kɛzɛɣa nakɛyɛ yɔ, intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩɩsɩɣlɩɣ pɩ-sʋʋtʋ paa hɔɔlʋʋ ŋgʋ lɛ kɩ-taa; nɛ paa lɔŋsɩnɖaa mba pɔyɔɔdɩtɔm ndʋ yɔ pɔtɔŋ se tɩkɛ toovenim kpem yɔ.

 Paɣtʋ lɛɛtʋ nɛ wala tɔm

Watchtower manɩ tɔm ndʋ payɩ tɩwɛ intɛrnɛɛtɩ nɛ wondu ndʋ payɩ tɩwɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩ-yɔɔ yɔ. Watchtower ɛɛpɩzɩɣ nɛ kɩñɩɣ niye nɛ kɩtɔ se virus waa yaa wondu kɩdɛkɛdɩtʋ lɛɛtʋ fɛyɩ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ. Ye nabʋyʋ ɛwɛɛkɩ ño-wonuu nakɛyʋ yɔ, ɛɛkpakɩɣ-pʋ se pɩkɛ ɛ-sʋʋtʋ.

 Paɣtʋ yɔɔ maʋ

Ye ŋmanɩ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ yɔ, “Watchtower” wɛnɩ waɖɛ se kɩla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ kɩcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe. Kɩpɩzɩɣ nɛ kikizini-ŋ alɩwaatʋ natʋyʋ yaa kɩɖɩɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋtaatasɩ kɔm intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ. Kɩpɩzɩɣ kikizini ordinatɛɛrɩwaa mba payɩ palakɩnɩ tʋmɩyɛ ñɛ-tɛ adɖɛɛsɩ IP yɔ, se pataapɩzɩ nɛ pɔkɔɔ ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ. Kɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ kɩyɔɔdɩnɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩhaɣ-ŋ intɛrnɛɛtɩ yɔ, se ɖɩcɛbɩ-ŋ intɛrnɛɛtɩ ŋgʋ nɛ/yaa powoni-ŋ tɔm hʋyaa cɔlɔ. Mbʋ “Watchtower” lakɩ yɔ, pɩɩkaɖɩɣnɩ kɩ-wala lɛɛna.

 Lɛɣzʋʋ

Watchtower pɩzɩɣ nɛ kɩlɛɣzɩ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ paɣtʋ tʋnɛ. Kpaɣnɩ kɩyakʋ ŋgʋ pɛlɛɣzɩɣ paɣtʋ yɔ, tɩpaɣzɩɣ tɩ-tʋmɩyɛ kpaagbaa; pʋyɔɔ lɛ ɖitendiɣ-ŋ se ŋkalɩɣ paɣtʋ tʋnɛ ɖoŋ ɖoŋ.

 Paɣtʋ nɛ tɔm hʋʋ

Etaazuunii tɛtʋ ndʋ payaɣ se Niyuu Yɔrɩkɩ yɔ, tɩ-paɣtʋ yɔɔ patɩŋnaa nɛ paɖʋ “Tʋmɩyɛ labɩnʋʋ paɣtʋ” ndʋ tɩwɛ cɩnɛ yɔ. Nɛ nabʋyʋ taa lɛ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwɛɛ ndɩ nɛ ajɛɛ lɛɛna taa ñɩndʋ. Tɔm ndʋ titukuuni “tʋmɩyɛ labʋ paɣtʋ ” tʋnɛ yɔ, Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa tɔm hʋyaa cɔlɔ pɩwɛɛ se powoni-tʋ.

 Ðama kɩɩnɩnɩʋ

Ye tɔm hʋʋ kʋjɔŋ nakʋyʋ, ŋgʋ kɩwɛnɩ waɖɛ paɣtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ, kɩnawa se tɩ-taa natʋyʋ tɩmʋna yɔ, lɛɛtʋ woki pɩ-yɔɔ nɛ tɩlakɩ tɩ-tʋmɩyɛ. Ye Watchtower ɛtɩɖɔ ɖʋtʋ tʋnɛ tɩ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se tɩtasɩ wɛʋ wazaɣ yaa kɩtɩtasɩ wɛnʋʋ waɖɛ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ.

 Paɣtʋ tɩŋa yɔɔ tisuu

“Tʋmɩyɛ labɩnʋʋ paɣtʋ” ndʋ tɩwɛ cɩnɛ yɔ, tɩkɛnɩ ña nɛ Watchtower ɛgbɛyɛ mɩ-ɖama nɩnʋʋ paɣtʋ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ yɔ, nɛ ɖʋtʋ kɩfatʋ tʋnɛ tɩlɛɣzɩ ɖooo kɩbɩndʋ lone taa.