Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Paɣtʋ

Paɣtʋ

Pʋyʋ tʋ waɖɛ (copyright)

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Ðɩwɛnɩ ɖoŋ tɩŋa payɩ pɩ-yɔɔ.

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) tɩnɩ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ nɛ kɩcɔŋnɩ ɖɩ-yɔɔ. Ye patɩyɔɔdɩ natʋyʋ yɔ, tɔm nɛ mbʋ payɩ pɩwɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ cɩnɛ yɔ, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania tɩnɩ-pʋ.

Pʋyʋ tɩnaa masɩ

Adobe Systems Incorporated tɩnɩ Adobe, Adobe mayaɣ, Acrobat nɛ Acrobat mayaɣ; Apple Inc. tɩnɩ iTunes nɛ iPod. Masɩ lɛɛsɩ lɛ, sɩ-tɩnaa wɛnɩnɩ ɖoŋ sɩ-yɔɔ

Tʋmɩyɛ labɩnʋʋ paɣtʋ

Pɩwɛɛ se weyi ɛlakɩnɩ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ tʋmɩyɛ yɔ, ɛɖɔ paɣtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ. Ye ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋtisi ɖɩ-paɣtʋ tɩŋa yɔɔ. Ye paɣtʋ tʋnɛ tɩtɩkɛdɩnɩ-ŋ yɔ, taatasɩ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ kɔm.

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ? Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcɔna yaa ŋkpaɣ wonuu nakʋyʋ yɔɔ mbʋ payɩ pɩ-yɔɔ nɛ pʋyʋ tʋ waɖɛ (copyright) yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣ ɖɔɖɔ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ wondu, minziiki, fotonaa, tɔm kɩmamatʋ nɛ videowaa (“ɖɩ-yɔɔ wondu”) nɛ pɩwazɩ ña-maɣmaɣ nɛ ŋlabɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ ɛzɩ paɣtʋ tʋnɛ tɩhaʋ nʋmɔʋ yɔ, ɛlɛ taalabɩnɩ wondu ndʋ nɛ tʋmɩyɛ tadɩyɛ nʋmɔʋ taa. Tɩlɩ se:

  • Pɩtɩpɔzɩ se ŋtiyini lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ wondu intɛrnɛɛtɩ lona lɛɛna yɔɔ (ɛzɩ wena ayeki nɛ tɔm natʋyʋ yɛlɩ paa le yaa réseau social waa mbʋ yɔ);

  • Pɩtɩpɔzɩ se ŋtɩŋnɩ Ordinatɛɛrɩ wonuu nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋɖaɣnɩ lɩzʋʋ lone ɖɩnɛ yaa ɖɩ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ

  • Pɩtɩpɔzɩ se ŋɖaɣnɩ labʋ, ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ wondu natʋyʋ se ŋlakɩnɩ tadɩyɛ yaa ŋñɩnɩɣnɩ liidiye (paa pɩɩkɔŋnɩ-ŋ kɛzaɣ nakɛyɛ yɔ); nɛ pɩtɩpɔzɩ ɖɔɖɔ se ŋtɩŋnɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ nɛ ŋtiyini ordinatɛɛrɩ yɔɔ tʋmɩyɛ wondu natʋyʋ (paa wondu ndʋ tɩlɛɣzɩɣ yaa tɩɩlɛɣzɩɣ yɔ);

  • Pɩtɩpɔzɩ se ŋkɔɔ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ se ŋlɛɣzɩɣ yaa ŋkpakɩɣ wondu ndʋ paɖʋ ɖɩ-yɔɔ nɛ palakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, tɩ-tɩŋa yaa tɩ-taa natʋyʋ se ŋɖɛzɩ. Taala ɖɔɖɔ nabʋyʋ nɛ pɩlɛɣzɩ ɛzɩma paɖʋ wondu ndʋ yɔ;

  • Pɩtɩmʋna se ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ nɛ ɖɩ-yɔɔ wondu nɛ pɩkaɖɩnɩ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ paɖʋ-tʋ yɔ, nɛ taatɩŋnɩ nʋmɔŋ weyi ɛtɩmʋna yɔ, ɩ-yɔɔ se ŋwoki lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ yaa se ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɩ-yɔɔ wondu; ɛzɩ nʋmɔŋ weyi iyeki nɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ wondu ɩɩtasɩɣ labʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ;

  • Pɩtɩpɔzɩ se ŋla nabʋyʋ nɛ pɩwɛɛkɩ yaa pɩcamɩ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ yaa piyele nɛ pɩɩhaɣ nʋmɔʋ lalaa se powolo ɖɩ-yɔɔ yaa ŋlabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩkaɖɩɣnɩ paɣtʋ, yaa pɩkɛnɩ mɩlɩm yaa kañatʋ lakasɩ;

  • Taalabɩnɩ lone ɖɩnɛ tʋmɩyɛ tadɩyɛ nʋmɔʋ taa.

“Tʋmɩyɛ labɩnʋʋ paɣtʋ” yɔɔ maʋ

Ye ŋmanɩ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ yɔ, “Watchtower” wɛnɩ waɖɛ se kɩla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ kɩcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe. Kɩpɩzɩɣ nɛ kikizini-ŋ alɩwaatʋ natʋyʋ yaa kɩɖɩɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋtaatasɩ kɔm intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ. Kɩpɩzɩɣ kikizini ordinatɛɛrɩwaa mba payɩ palakɩnɩ tʋmɩyɛ ñɛ-tɛ adɖɛɛsɩ IP yɔ, se pataapɩzɩ nɛ pɔkɔɔ ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ. Kɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ kɩyɔɔdɩnɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩhaɣ-ŋ intɛrnɛɛtɩ yɔ, se ɖɩcɛbɩ-ŋ intɛrnɛɛtɩ ŋgʋ nɛ/yaa powoni-ŋ tɔm hʋyaa cɔlɔ. Mbʋ “Watchtower” lakɩ yɔ, pɩɩkaɖɩɣnɩ kɩ-wala lɛɛna.

“Tʋmɩyɛ labɩnʋʋ paɣtʋ” lɛɣzʋʋ

Watchtower pɩzɩɣ nɛ kɩlɛɣzɩ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ paɣtʋ tʋnɛ. Kpaɣnɩ kɩyakʋ ŋgʋ pɛlɛɣzɩɣ paɣtʋ yɔ, tɩpaɣzɩɣ tɩ-tʋmɩyɛ kpaagbaa; pʋyɔɔ lɛ ɖitendiɣ-ŋ se ŋkalɩɣ paɣtʋ tʋnɛ ɖoŋ ɖoŋ.

Paɣtʋ nɛ tɔm hʋʋ

Etaazuunii tɛtʋ ndʋ payaɣ se Niyuu Yɔrɩkɩ yɔ, tɩ-paɣtʋ yɔɔ patɩŋnaa nɛ paɖʋ “Tʋmɩyɛ labɩnʋʋ paɣtʋ” ndʋ tɩwɛ cɩnɛ yɔ. Nɛ nabʋyʋ taa lɛ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwɛɛ ndɩ nɛ ajɛɛ lɛɛna taa ñɩndʋ. Tɔm ndʋ titukuuni “tʋmɩyɛ labʋ paɣtʋ ” tʋnɛ yɔ, Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa tɔm hʋyaa cɔlɔ pɩwɛɛ se powoni-tʋ.

Paa ɖʋtʋ ndʋ lɛ, tɩwɛ tɩ-tɩ yɔɔ

Ye tɔm hʋʋ kʋjɔŋ nakʋyʋ, ŋgʋ kɩwɛnɩ waɖɛ paɣtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ, kɩnawa se tɩ-taa natʋyʋ tɩmʋna yɔ, lɛɛtʋ woki pɩ-yɔɔ nɛ tɩlakɩ tɩ-tʋmɩyɛ. Ye Watchtower ɛtɩɖɔ ɖʋtʋ tʋnɛ tɩ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se tɩtasɩ wɛʋ wazaɣ yaa kɩtɩtasɩ wɛnʋʋ waɖɛ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ.

Ðʋtʋ yɔɔ tisuu

“Tʋmɩyɛ labɩnʋʋ paɣtʋ” ndʋ tɩwɛ cɩnɛ yɔ, tɩkɛnɩ ña nɛ Watchtower ɛgbɛyɛ mɩ-ɖama nɩnʋʋ paɣtʋ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ yɔ, nɛ ɖʋtʋ kɩfatʋ tʋnɛ tɩlɛɣzɩ ɖooo kɩbɩndʋ lone taa.