Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yoonaa tɔm​—Kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ abalɩtʋ nɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ

Nayʋ Yoonaa kizaa se eewoki nɛ esusi Asiirii tɛtʋ ndʋ payaɣ se Niniivi yɔ tɩ-taa ñɩma tɔm ndʋ Yehowa heyi-i se ewolo esusi-wɛ yɔ. Ɛlɛ mbʋ mbʋ pɩkɔm pɩtalɩ-ɩ pʋwayɩ yɔ, pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛkpɛlɩkɩ abalɩtʋ nɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ.