Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

‘Ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’ (Hɔɔlʋʋ II)

‘Ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’ (Hɔɔlʋʋ II)

Cɔnɩ ɛzɩma fezuu taa camɩyɛ wɛtʋ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna ɛzɩma natʋ tɔm lakɩ yɔ nɛ ɖe-tisuu paɣlɩ yɔ.