Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

‘Ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’

‘Ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’ (Hɔɔlʋʋ II)

‘Ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’ (Hɔɔlʋʋ II)

Cɔnɩ ɛzɩma fezuu taa camɩyɛ wɛtʋ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna ɛzɩma natʋ tɔm lakɩ yɔ nɛ ɖe-tisuu paɣlɩ yɔ.

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

TAKAYƖSƖ & HATƲ CABƖ TAKAYƖSƖ

Yesu kɛnɩ nʋmɔʋ, toovenim nɛ wezuu