Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

‘Ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’

‘Ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’ (Hɔɔlʋʋ I)

‘Ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’ (Hɔɔlʋʋ I)

Ɛbɛ yɔɔ ŋtisiɣ kpem se Ɛsɔ pɩsɩ Yesu Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ? Tɔzɩ mbʋ piyeki nɛ ŋtisiɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ.

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

TAKAYƖSƖ & HATƲ CABƖ TAKAYƖSƖ

Yesu kɛnɩ nʋmɔʋ, toovenim nɛ wezuu