Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

‘Ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’ (Hɔɔlʋʋ I)

‘Ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’ (Hɔɔlʋʋ I)

Ɛbɛ yɔɔ ŋtisiɣ kpem se Ɛsɔ pɩsɩ Yesu Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ? Tɔzɩ mbʋ piyeki nɛ ŋtisiɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ.