‘Ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’

Alɩwaatʋ kaaɖɛɣ lɛ, abʋta pɩzɩɣ nɛ akɔɔ nɛ ahʋzɩ ɖe-tisuu. Tisuu mbʋ ŋwɛnɩ Yesu, Mesiya weyi ɛkaɣ kɛʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ wiyaʋ yɔ ɛ-yɔɔ yɔ, yele nɛ pɩkpa ɖoŋ.

‘Ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’ (Hɔɔlʋʋ I)

Ɛbɛ yɔɔ ŋtisiɣ kpem se Ɛsɔ pɩsɩ Yesu Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ?

‘Ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’ (Hɔɔlʋʋ II)

Kalɩ nɛ ŋna mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ tisuu sɔsɔm Yesu yɔɔ yɔ.