Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

“Hayɩ Yehowa, . . . ña mantaɣ liu”

Kalɩ ɛzɩma Ezekiyasɩ katɩ kala ndɩ ndɩ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza kɩbana nɛ awɩlɩ se ɛwɛnɩ tisuu nɛ ɛwɛɛ siɣsiɣ yɔ. Ɛha ɛ-ɛjaɖɛ kpeekpe nɛ mba pɛsɛɣ Yehowa sɔnɔ yɔ, kɩɖaʋ kɩbaŋʋ.