Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Irène Hof Laurenceau: Tomnaɣ cɔlʋʋ ɖɔkɔtɔ nɔɔyʋ yɔɔdʋʋ mbʋ pʋyɔɔ ɛwɛnɩ tisuu yɔ pɩ-tɔm

Irène Hof Laurenceau: Tomnaɣ cɔlʋʋ ɖɔkɔtɔ nɔɔyʋ yɔɔdʋʋ mbʋ pʋyɔɔ ɛwɛnɩ tisuu yɔ pɩ-tɔm

Irène maɣzaɣ se nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɛyaa nɛ kpɩna ndɩ ndɩ pilinzi hɛkʋ taa yɔ, kawɩlɩɣ se évolution yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ wondu lɩɩ ɛjaɖɛ yɔɔ. Ɛlɛ nɩŋgbanzɩ lubu tʋma wena ɛlaba yɔ ayeba nɛ ɛpaɣzɩ pɩtʋʋ évolution yɔɔ.