Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Tɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ

Tɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ​—Hɔɔlʋʋ 3

Tɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ​—Hɔɔlʋʋ 3

Tɔzɩ weyi ŋsɛɣ-ɩ yɔ ɛ-yɔɔ