Tɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ

Yesu paɣʋ-ɖʋ se ɖɩtɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ yɔ pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 2 000 yɔ, lɛɛlɛɛyɔ tɔm ndʋ tɩcɛyɩ siŋŋ. Na ɛzɩma Awii nɛ Naka pɛkpɛlɩkaa se pʋpɔzʋʋ se pakandɩyɩ pɔ-hɔʋ nɛ kɩtaasʋʋ kala wena Yesu kaayɔɔdɩ a-tɔm yɔ a-taa yɔ.

Tɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ​—Hɔɔlʋʋ 1

Ɛzɩma ɖa-alɩwaatʋ taa Krɩstʋ ñɩma lɩzɩ Ɛsɔ nɛ ñɩm pɛ-hɛkʋ taa?

Tɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ​—Hɔɔlʋʋ 2

Ɛbɛ pɩzɩɣ piyele nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩɖɔ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ camɩyɛ?

Tɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ​—Hɔɔlʋʋ 3

Yesu tɔm se ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ Lɔɔtɩ halʋ tɔm ndʋ tɩ-taa. Pʋyɔɔ pɩwɛɛ se ‘ɖɩtɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ.’ Ɛɛkɔnɩ kigiluu ɛ-maɣmaɣ ɛ-yɔɔ. Ðitaayele nɛ mbʋ pɩɩtalɩ-ɩ yɔ pɩtalɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ.