Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ tɔm kɩbandʋ na?

Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ tɔm kɩbandʋ na?

Ɛzɩma tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ tɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɩ tɔm kɩbandʋ ɖoli? Video kʋnɛ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩha hatʋ cabɩ takayaɣ Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ!