Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Tɔm susuu kɔɔnɔɔ tɔm

Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ tɔm kɩbandʋ na?

Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ tɔm kɩbandʋ na?

Ɛzɩma tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ tɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɩ tɔm kɩbandʋ ɖoli? Video kʋnɛ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩha hatʋ cabɩ takayaɣ Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ!

 

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

LAŊHƐZƖYƐ TƆM NDƲ TƖLƖNƖ ƐSƆ CƆLƆ YƆ!

Ɛbɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm kɛnaa?

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Ɛbɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ tɩkɛnaa, Ɛbɛ yɔɔ pɩ-tɔm cɛyaa, nɛ mbʋ pʋpɔzʋʋ se ŋla yɔ.