Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Lidaʋ nakʋyʋ wɛ mba pasɩba yɔ pɔ-yɔɔ?

Lidaʋ nakʋyʋ wɛ mba pasɩba yɔ pɔ-yɔɔ?

Lidaʋ ŋgʋ wɛ mba pasɩba yɔ pɔ-yɔɔ? Pakaɣ tasʋʋ caɣʋ wezuu na?