Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hatʋ cabɩ takayaɣ Ñɔ-hɔʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛ koboyaɣ taa yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hatʋ cabɩ takayaɣ Ñɔ-hɔʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛ koboyaɣ taa yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Ðenɖe ŋpɩzɩɣ ŋhiɣ hɔʋ taa koboyaɣ yɔ pɩñɔtɩnɩ-ŋ kpam. Video kʋnɛ kɩhɔŋ ɖa-lɩmaɣza nɛ kiwokini hatʋ cabɩ takayaɣ Ñɔ-hɔʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛ koboyaɣ taa yɔɔ.