Ðenɖe ŋpɩzɩɣ ŋhiɣ hɔʋ taa koboyaɣ yɔ pɩñɔtɩnɩ-ŋ kpam. Video kʋnɛ kɩhɔŋ ɖa-lɩmaɣza nɛ kiwokini hatʋ cabɩ takayaɣ Ñɔ-hɔʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛ koboyaɣ taa yɔɔ.