Tɔm susuu kɔɔnɔɔ tɔm

Videowaa mba pasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ pɩlɩɩnɩ Bibl yɔɔ tɔm susuu taa yɔ.

La vie a-t-elle été créée? Hatʋ cabɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ ɖenɖe ɖɩlɩnaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ piyeki nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ.

Hatʋ cabɩ takayaɣ Ñɔ-hɔʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛ koboyaɣ taa yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Nesi ɖɔkʋʋ nɛ hɔŋ pasʋʋ kaɖɛ taa. Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ weyi ɛsɩɣnɩ hɔŋ se ɩwɛɛ koboyaɣ taa yɔ.

Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ tɔm kɩbandʋ na?

Bibl heyiɣ-ɖʋ ‘tɔm kɩbandʋ siŋŋ’ ɛzɩ Izaayii 52:7 yɔɔdʋʋ yɔ. Tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ hɔʋ taa koboyaɣ, taabalaa kɩbama nɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ.

Lidaʋ nakʋyʋ wɛ mba pasɩba yɔ pɔ-yɔɔ?

Bibl ha-ɖʋ lidaʋ se ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ, pakaɣ-wɛ fezuu tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ nɛ ɖɩna-wɛ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa​—Ɛyaa mba ɖɩkɛnaa?

Ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlaa se patɩlɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa. Cɩnɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩlɩ ɛyaa mba ɖeyi ɖeyi pɛkɛnaa yɔ.