Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Tɔm susuu kɔɔnɔɔ tɔm

Videowaa mba pasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ pɩlɩɩnɩ Bibl yɔɔ tɔm susuu taa yɔ.

La vie a-t-elle été créée? Hatʋ cabɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ ɖenɖe ɖɩlɩnaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ piyeki nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ.

Hatʋ cabɩ takayaɣ Ñɔ-hɔʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛ koboyaɣ taa yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Nesi ɖɔkʋʋ nɛ hɔŋ pasʋʋ kaɖɛ taa. Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ weyi ɛsɩɣnɩ hɔŋ se ɩwɛɛ koboyaɣ taa yɔ.

Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ tɔm kɩbandʋ na?

Bibl heyiɣ-ɖʋ ‘tɔm kɩbandʋ siŋŋ’ ɛzɩ Izaayii 52:7 yɔɔdʋʋ yɔ. Tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ hɔʋ taa koboyaɣ, taabalaa kɩbama nɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ.