Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

KPƐLƖKƲƲ 5

Kalɩ tɔm camɩyɛ ɖeyi ɖeyi

Kalɩ tɔm camɩyɛ ɖeyi ɖeyi

Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩkalɩnɩ nɔɔ kɩkʋyaɣ tɔm ndʋ tɩwɛ takayaɣ taa ɖeyi ɖeyi yɔ?