Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

KPƐLƖKƲƲ 3

Labɩnɩ tɔm pɔzʋʋ tʋmɩyɛ

Labɩnɩ tɔm pɔzʋʋ tʋmɩyɛ

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm pɔzʋʋ se pɩsa nɛ ŋcɔlɩ ñɔ-tɔm welisiyaa lɩmaɣza, ŋyele nɛ pe-liu tɛɛ kɔtɩ, nɛ ŋñɩɣ niye lɩmaɣza wena a-tɔm cɛyaa yɔ a-yɔɔ?