Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

KPƐLƖKƲƲ 2

Tɔm yɔɔdʋʋ mbʋ pɩwɛ ɛzɩ kɛdaɣ labʋ yɔ

Tɔm yɔɔdʋʋ mbʋ pɩwɛ ɛzɩ kɛdaɣ labʋ yɔ

Ŋŋyɔɔdʋʋnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa lɛ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ pa-laŋɩyɛ hɛɛ?