Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

KPƐLƖKƲƲ 1

Kɔɔnɔɔ tɔm ndʋ tɩwɛ wazaɣ yɔ

Kɔɔnɔɔ tɔm ndʋ tɩwɛ wazaɣ yɔ

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nɛ ñɔ-tɔm welisiyaa sɔɔlɩ se pewelisi tɔm ndʋ ŋwɛna se ŋyɔɔdʋʋ yɔ?