Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

“Paɣtʋ tʋnɛ yɔ . . . tɩkaɣ wɛʋ ña-laŋɩyɛ taa”

“Paɣtʋ tʋnɛ yɔ . . . tɩkaɣ wɛʋ ña-laŋɩyɛ taa”

Paɣtʋ ndʋ? Laŋɩyɛ nɖɩ? Cɔnɩ video kʋnɛ nɛ ŋna ɛzɩma tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ cosuu sɩnɩ hɔʋ caja nɔɔyʋ nɛ ɛya ɛ-hɔʋ ñʋʋ yɔ.