Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

“Paɣtʋ tʋnɛ yɔ . . . tɩkaɣ wɛʋ ña-laŋɩyɛ taa”

Kala wena koobiya katɩɣ hɔʋ taa kpɛlɩkʋʋ nʋmɔʋ taa nɛ wazasɩ nzɩ pehikiɣ

Kala wena koobiya katɩɣ hɔʋ taa kpɛlɩkʋʋ nʋmɔʋ taa nɛ wazasɩ nzɩ pehikiɣ

Katɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖo-koobiya hɔŋ, yʋsɩ ɛzɩma pɛwɛɛ palʋkɩnɩ kala sakɩyɛ nɛ pɔɖɔŋ hɔʋ taa kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ yɔɔ yɔ