“Paɣtʋ tʋnɛ yɔ . . . tɩkaɣ wɛʋ ña-laŋɩyɛ taa”

Lɔŋ kɩbaŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ wayɩ wayɩ paɣtʋ 6:6 taa? Ɛzɩma hɔŋ lʋkɩnɩ kala se pɩsa nɛ ɩla hɔʋ taa kpɛlɩkʋʋ?

“Paɣtʋ tʋnɛ yɔ . . . tɩkaɣ wɛʋ ña-laŋɩyɛ taa”

Ɛbɛ pʋpɔzʋʋ se lʋlɩyaa ɩla pe-piya kpɛdɛyɛ? Cɔnɩ video kʋnɛ nɛ ŋna ɛzɩma tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ cosuu sɩnɩ hɔʋ caja nɔɔyʋ nɛ ɛya ɛ-hɔʋ ñʋʋ yɔ.

Kala wena koobiya katɩɣ hɔʋ taa kpɛlɩkʋʋ nʋmɔʋ taa nɛ wazasɩ nzɩ pehikiɣ

Ye hɔʋ taa ñɩma tɩŋa ɩkpɛndɩɣ nɛ palakɩ faawɩyɛ fezuu taa paa kpɩtaʋ ŋgʋ yɔ pɩcɛyɩsɩɣ pa-taabalɩyɛ nɛ pɩcɛyɩsɩɣ ɖɔɖɔ pa nɛ Yehowa pa-taabalɩyɛ.

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

ÑƆ-HƆƲ PƖZƖƔ NƐ KƖWƐƐ KOBOYAƔ TAA

Ña nɛ ñɔ-hɔʋ ɩsɛɛ Yehowa

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋnɩɩ leleŋ hɔʋ taa kpɛlɩkʋʋ yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ?