Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

‘Ðɩtaa liu mbʋ ɖɩɩnaɣ-pʋ yɔ’—Kɔɔnɔɔ tɔm

‘Ðɩtaa liu mbʋ ɖɩɩnaɣ-pʋ yɔ’—Kɔɔnɔɔ tɔm

‘Ðɩtaa liu mbʋ ɖɩɩnaɣ-pʋ yɔ’ tɛ kɔɔnɔɔ tɔm.