Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

‘Ðɩtaa liu mbʋ ɖɩɩnaɣ-pʋ yɔ’

‘Ðɩtaa liu mbʋ ɖɩɩnaɣ-pʋ yɔ’

‘Ðɩtaa liu mbʋ ɖɩɩnaɣ-pʋ yɔ’

Kala sɔsɔna ndɩ ndɩ kaatalɩ caanaʋ taa ɛyʋ weyi payaɣ se Yɔb yɔ nɛ pɩtakɩ e-tisuu. Cɔnɩ Tɔm hɔʋ alɩwaatʋ ndʋ kɩkatɩɣ kala wena anɩɣzɩnɩ Yɔb ñɩna yɔ. Ɛbɛ kɔm nɛ pɩsɩnɩ hɔʋ ŋgʋ nɛ kitilesi ki-siɣsiɣ wɛtʋ?