‘Ðɩtaa liu mbʋ ɖɩɩnaɣ-pʋ yɔ’

Sataŋ caɣ ɛla nɛ ɖilesi ɖa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ nɛ lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛna yɔ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ɖɩtɛ ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana na?

‘Ðɩtaa liu mbʋ ɖɩɩnaɣ-pʋ yɔ’—Kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔʋ nakʋyʋ katɩ kʋñɔmɩŋ weyi pɔyɔɔdɩ ɩ-tɔm Yɔb takayaɣ taa yɔ ɩ-ɖaɣʋ. Ye pɩtakɩɣ ɖe-tisuu ɛzɩ pɩɩtakʋʋ hɔʋ ŋgʋ yɔ, Yehowa pɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ kpam.

‘Ðɩtaa liu mbʋ ɖɩɩnaɣ-pʋ yɔ’

Video kɩbaŋʋ kʋnɛ kɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtɛ ña-taa nɛ ŋɖɔkɩ ña-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ nɛ lidaʋ ŋgʋ Ɛsɔ ha-ŋ yɔ kpam.