Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Zekariya takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Zekariya takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Zekariya takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Kɔyɔɔdɩ tɔm sakɩyɛ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma Mesiya kaɣ kɔm, ɛzɩma pakaɣ ɛ-wayɩ lɩʋ nɛ ɛzɩma ɛkaɣ sɩbʋ yɔ, pɩ-yɔɔ.