Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Yowɛɛlɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yowɛɛlɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Mbʋ mbʋ pɩwɩlɩɣ se Yehowa sɔɔndʋ kɩyakʋ sɔsɔʋ ñɔtaa yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ.