Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yowɛɛlɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yowɛɛlɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Mbʋ mbʋ pɩwɩlɩɣ se Yehowa sɔɔndʋ kɩyakʋ sɔsɔʋ ñɔtaa yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ.