Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Yohanɛɛsɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yohanɛɛsɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yohanɛɛsɩ takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Kɛkɛ takayaɣ ŋga kañɩkɩɣ niye Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ yɔ.