Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Yereemii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yereemii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Ŋŋkalɩɣ Yereemii takayaɣ lɛ yʋsɩ ɛzɩma kɔyɔɔdɩ abalɩtʋ, tɩ-ɖɔkʋʋ nɛ lidaʋ pɔ-tɔm yɔ