Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yereemii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yereemii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Ŋŋkalɩɣ Yereemii takayaɣ lɛ yʋsɩ ɛzɩma kɔyɔɔdɩ abalɩtʋ, tɩ-ɖɔkʋʋ nɛ lidaʋ pɔ-tɔm yɔ