Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Bibl takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ videowaa

Yereemii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yereemii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Ŋŋkalɩɣ Yereemii takayaɣ lɛ yʋsɩ ɛzɩma kɔyɔɔdɩ abalɩtʋ, tɩ-ɖɔkʋʋ nɛ lidaʋ pɔ-tɔm yɔ